Ambient Work Area Monitoring

Ambient Work Area Monitoring

Working environment monitoring in accordance with Decision 3733/2002 / QD-BYT on 21 labor hygiene standards, 05 principles and 07 labor hygiene parameters issued by the Minister of Health Limited value of goods Substance in the work zone air

STTTên hoá chất
(Phiên âm tiếng Việt)
Tên hoá chất (Tiếng Anh)Công thức hoá họcTrung bình 8 giờ (mg/m3)

(TWA)

Từng lần tối đa (mg/m3)

(STEL)

1AcroleinAcroleinCH2CHCHO0,250,50
2AcrylamitAcrylic amideCH2CHCONH20,030,2
3AcrylonitrilAcrylonitrileCH2CHCN0,52,5
4Alyl axetatAllyl acetateC5H8O32
5AmoniacAmmoniaNH31725
6Amyl axetatAmyl acetateCH3COOC5H11200500
7Anhydrit phtalicPhthalic anhydrideC8H4O323
8AnilinAnilineC6H5NH248
9AntimonAntimonySb0,20,5
10ANTUANTUC10H7NHC(NH2)S0,31,5
11Asen và các hợp chất chứa asenArsenic and compoundsAs0,03
12AsinArsineAsH30,050,1
13Atphan (bitum, nhựa đường)Asphalt510
14AxetonAcetone(CH3)2CO2001000
15Axeton xyanohydrinAcetone cyanohydrinCH3C(OH)CNCH30,9
16AxetonitrilAcetonitrileCH3CN50100
17AxetylenAcetyleneC2H21000
18Axit 2, 4 điclopheno – xyaxetic2, 4 – D (Dichloro – phenoxyacetic acid)Cl2C6H3OCH2COOH510
19Axit 2, 4, 5 tricloro – phenoxyaxetic2, 4, 5 – T (Trichloro – phenoxyacetic acid)CH2Cl3OCH2COOH510
20Axit axeticAcetic acidCH3COOH2535
21Axit boric và các hợp chấtBoric acid and compoundsH2BO30,51
22Axit ClohiđricHydrochloric acidHCl57,5
23Axit formicFormic acidHCOOH918
24Axit metacrylicMethacrylic acidC4H6O25080
25Axit nitrơNitrous acidHNO24590
26Axit nitricNitric acidHNO3              510
27Axit oxalicOxalic acid(COOH)2.2H2O12
28Axit phosphoricPhosphoric acidH3PO413
29Axit  picricPicric acidHOC6H2(NO2)30,10,2
30Axit sunfuricSulfuric acidH2SO412
31Axit thioglicolicThioglycolic acidC2H4O2S25
32Axit tricloaxeticTrichloroacetic acidC2HCl3O225
33Azinpho metylAzinphos methylC10H12OPS2N30,020,06
34AziridinAziridineH2CNHCH20,02
35BạcSilverAg0,010,1
36Bạc (dạng hợp chất)Silver compoundsnhư Ag0,010,03
37Bari oxítBarium oxideBaO20,66
38BenomylBenomylC14H18N4O3510
39BenzenBenzeneC6H6515
40BenzidinBenzidineNH2C6H4C6H4NH20,008
41BenzonitrilBenzonitrileC7H5N1
42BenzopyrenBenzopyreneC20H120,00010,0003
43(o, p) Benzoquinon(o, p) BenzoquinoneCH4O20,41,0
44BenzotricloruaBenzotrichlorideC7HCl30,2
45Benzoyl peroxitBenzoyl peroxideC14H10O4                5
46Benzyl cloruaBenzylchlorideC6H5CHCl0,5
47Beryli và các hợp chấtBeryllium and compoundsBe0,001
48Biphenyl clo hoáPolychlorinated biphenylsC12H10-xCx0,010,02
49Bo trifloruaBoron trifluorideBF30,81
50BromBromineBr20,51
51Brom etanBromoethaneC2H5Br500800
52BromometanBromomethaneCH3Br2040
53BrompentafloruaBromine pentafluorideBrF50,51
541,3-Butađien1,3-ButadieneCH2CHCHCH22040
55ButylaxetatButyl acetateCHCOO[CH2]CH3500700
56ButanolButanolsCH3(CH2)OH150250
57Cađimi octa đecanoatOcta decanoic acid, cadmiumC36H72O4Cd0,040,1
58Cađimi và các hợp chấtCadmium and compoundsCd0,010,05
59Cabon đioxitCarbondioxideCO29001800
60Cacbon đisunfuaCarbon disulfideCS21525
61Cacbon monoxitCarbonmonoxideCO2040
62Cacbon tetracloruaCarbontetrachlorieCCl41020
63CacbonfuranCarbofuranC17H15O3N0,1
64Cacbonyl floruaCarbonyl fluorideCOF2513
65Canxi cacbonatCalcium carbonateCaCO3                10
66Canxi cromatCalcium chromateCaCrO40,05
67Canxi hydroxitCalcium hydroxydeCa(OH)25
67Canxi oxitCalcium oxideCaO24
69Canxi silicatCalcium silicateCaSiO310
70Canxi sunphat đihyđratCalcium sulfate dihydrateCaSO4.2H2O6
71Canxi xyanamitCalcium cyanamideC2CaN20,51,0
72Caprolactam (bụi)Caprolactam (dust)C6H11NO13
73Caprolactam (khói)Caprolactam (fume)C6H11NO20
74CaptanCaptanC9HCl3NO2S5
75CarbarylCarbarylC10H7O O CNHCH3110
76CatecholCatecholC15H14O62045
77Chì tetraetylLead tetraethylPb(C2H5)40,0050,01
78Chì và các hợp chấtLead and compoundsPb0,050,1
79CloChlorineCl21,53
80Clo axetaldehytChloroacetaldeh-ydeClCH2CHO3
81Clo đioxitChlorine dioxideClO20,30,6
82CloaxetophenonChloroacetophe-noneC6H5COCH2Cl0,3
83ClobenzenChlorobenzeneC6H5Cl100200
841- Clo – 2, 4 – đinitrobenzen1- Chloro – 2,4 -dinitro – benzeneC6H3ClN2O40,51
85ClonitrobenzenChloronitrobenzeneC6H4ClNO212
86CloprenChloropreneCH2CClCHCH23060
871- Clo 2-propanon1- Chloro 2 – propanoneC3H5ClO3
88ClorofomChloroformCHCl31020
89CloropicrinChloropicrinCCl3NO20,71,4
903 – Clopropen3-ChloropropeneC2H5Cl12
91ClotrifloetylenChlorotrifluoroethy-leneC2ClF35
92Coban và hợp chấtCobalt and compoundsCo0,050,1
93CresolCresolC7H8O510
94Crom VI oxitChromium trioxideCrO30,050,1
95Crom (III)

(dạng hợp chất)

Chromium (III) compoundsCr+30,5
96Crom (IV)

(dạng hợp chất)

Chromium (VI) compoundsCr+40,05
97Crom (VI)

(dạng hoà tan trong nước)

Chrom (VI) compound (water soluble)Cr+60,01
98CrotonalđehytCrotonaldehydeCH3CHCHCHO510
99CumenCumeneC6H5CH(CCH3)280100
100Dầu khoáng (sương mù)Mineral (mist)510
101Dầu mỏPetroleum

distillates (naphta)

1600
102Dầu thôngTurpentineC10H16300600
103Dầu thực vật (dạng sương)Vegetable oil mist10
104Điamin 4, 4’ điphenylmetanDiamino 4, 4’-diphenyl methaneNH2C6H4C6H4NH20,8
105Đimetyl-1,2-dibrom-2, 2-diclo etyl phosphatDimethyl – 1, 2 – dibromo – 2,2 – dichlorethyl phosphate (Naled)(CH3O)2POOCHBrCBrCl236
106Dung môi cao suRubber solvent1570
107Dung môi stoddardStoddard solvent (White spirit)525
108Đá talc, hoạt thạch (bụi hô hấp)Soapston3MgO.4SiO2.H2O3
109Đá talc, hoạt thạch (chứa 1% quartz)Soapstone3MgO.4SiO2.H2O6
110ĐecalinDecalinC10H18100200
111ĐemetonDemetonC8H19O3PS20,10,3
112ĐiazinonDiazinonC12H21N2O3PS0,10,2
113ĐiboranDiboraneB2H60,10,2
1141,2-Đibrom-3-clo-propan1,2 – Dibromo – 3 chloro – propaneC3H5Br2Cl0,01
115Đibutyl phtalatDibutyl phthalateC6H4(CO2C4H9)224
116ĐicloaxetylenDichloroacetyleneClCCCl0,41,2
117ĐiclobenzenDichlorobenzeneC6H4Cl22050
118ĐicloetanDichloroethaneCH3CHCl248
1191,1-Đicloetylen1,1- DichloroethyleneC2H2Cl2816
120Đicloetylen

(1,2; Cis; Trans)

Dichloroethylene (1,2; Cis; Trans)C2H2Cl27901000
121ĐiclometanDichloromethaneCH2Cl250100
1221,2-Điclopropan1,2- DichloropropanC3H6Cl250100
123ĐiclopropenDichloropropeneC3H4Cl25
124ĐiclostyrenDichlorostyreneC8H6Cl250
125ĐiclovosDichlorvos(CH3O)2PO2CHCCl213
126ĐicrotophosDicrotophosC8H16NO5P0,25
127Đimetyl aminDimethylamineC2H7N12
128ĐimetylfomamitDimethyl formamide(CH3)2NCHO1020
1291,1 – Dimetylhyđrazin1,1 Dimethyl hydrazine(CH3)NNH20,20,5
130Đimetyl phenolDimethyl phenolC8H10O2
131Đimetyl sufatDimethyl sulfate(CH3)2SO40,050,1
132Đimetyl sunfoxitDimethyl sulfoxideC2H6OS2050
133ĐinitrobenzenDinitrobenzeneC7H6N2O41
134Đinitrotoluen (DNT)Dinitrotoluene (DNT)CH5CH3(NO2)212
135ĐioxathionDioxathionC12 H26O6P2S40,2
136Điquat đibromuaDiquat DibromideC12 H12N2.2Br0,51
1371,4 – Đioxan1,4-DioxaneOCH2CH2OCH2CH210
138Đồng (bụi)Copper (dust)Cu0,51
139Đồng (hơi, khói)Copper (fume)Cu0,10,2
140Đồng (dạng hợp chất)Copper compoundsCu0,51
141EnđosunfanEndousulfanC9H6Cl6O3S0,10,3
1422, 3 – Epoxy 1 – propanol2, 3 – Epoxy 1 – propanolC3H6O215
143EPNEPN (o – ethyl – o – paranitrophenyl – phosphonothioate)C18H14NO4PS0,5
144EtanolaminEthanolamineNH2C2H4OH815
145Ete điglyxiđylDiglycidyl etherC6H10O30,5
146Ete cloetylChloroethyl etherC4H8Cl2O2
147Ete clometylChloromethyl ether(CH2Cl)2O0,0030,005
148Ete etylEthyl etherC2H5OC2H510001500
149Ete isopropylIsopropyl glycidyl ether(CH3)2CHOCH(CH3)2200300
150Ete resorcinol monometylResorcinol monomethyl EtherC7H8O25
151Etyl-aminEthylamineCH3CH2NH21830
152EtylenEthyleneC2H41150
153Etyl mercaptanEthanethiol

(Ethylmercaptan)

C2H5SH13
154EtylenđibromuaEthylene dibromideBrCHCH2Br1
155Etylen glycol (son khí, hạt, mù sương)Ethylene glycol1020
156Etylen glycol (hơi)Ethylene glycolC2H6O260125
157Etylen glycol đinitratEthylene glycol dinitrateC2H4(O2NO)20,30,6
158Etylen oxitEthylene oxideC2H4O12
159Etylen percloruaPerchloroethyleneC2Cl470170
160Etyliđen norbornenEthylidene norborneneC9H1220
161FensunfothionFensulfothionC11H17O4PS20,1
162FenthiolFenthiolC10H15O3PS20,1
163FloFluorineF20,20,4
164Florua

(các hợp chất F)

Fluorides12
165FomalđehytFormaldehydeHCHO0,51
166FomanitFormamideHCONH21530
167FufuralFurfuralC4H3OCHO1020
168Fufuryl alcolFurfuryl alcoholC5H6O22040
169Hắc ín than đá (hơi)Coal Tar pitch volatiles0,1
170HalothanHalothaneC2HBrClF3824
171Hỗn hợp của etan thuỷ ngân (II) Clorua và linđanMekuran (mixture of ethylmer cuirc chloride and lindane)0,005
172HeptacloHeptachlor (iso)C10H5Cl70,51,5
173Heptan (tất cả các đồng phân)HeptanC7H148001250
174Hexaclo benzenHexachlorobenzeneC6Cl60,50,9
175Hexaclo 1,3 – butadienHexachloro 1,3-butadieneC4Cl60,005
1761, 2, 3, 4, 5, 6 – Hexacloxyclohexan1, 2, 3, 4, 5, 6 – hexachloro-cyclohexaneC6H6Cl60,5
177HexacloxyclopentađienHexachlorocyclopen-tadieneC5Cl60,010,1
178Hexaflo axetonHexafluoroacetone(CF3)2CO0,50,7
179HexaflopropenHexafluoropropeneC6F65
180n-Hexann – HexaneC6H690180
181Hyđrazin (và hyđrazine hyđrate, hyđrazine sunfate)HyrazineH4N20,050,1
182Hydrocacbon mạch thẳng (1 – 10 C)Hydrocarbons (1 – 10 C)300
183Hyđro floruaHydrogen fluorideHF0,10,5
184Hyđro phosphitHydrogen phosphideH3P0,10,2
185Hyđro selenuaHydrogen selenideH2Se0,030,1
186Hyđro sunfuaHydrogene sulfideH2S1015
187Hyđro xyanuaHydrogen cyanideHCN0,30,6
188Hyđroxyt kiềmHydroxydes (alkaline) (Alkali hydroxide)0,51
189HydroquinonHydroquinone ( 1,4 – Dihydroxybenzene)C6H6O20,51,5
190Iođo metanIodomethaneCH3I12
191IođofomIodoformCHI3310
192IotIodineI212
193Isopropyl glyxidyl eteIsopropyl glycidyl ether(CH3)2C2H2O(CH3)2240360
194Isopropyl nitratIsopropyl nitrateC3H7NO22040
195Kali cyanuaPotassium cyanideKCN510
196Khói hànWelding fumes5
197Khí dầu mỏPetroleum gas (liquefied)18002250
198Kẽm CloruaZinc chlorideZnCl212
199Kẽm cromatZinc ChromateCrO4Zn0,010,03
200Kẽm floruaZinc fluorideF2Zn0,21
201Kẽm oxit (bụi, khói)Zinc oxide (dust, fume)ZnO510
202Kẽm phosphuaZinc phosphideP2Zn30,1
203Kẽm stearat (bụi tổng số)Zinc stearate (inhalable dust)Zn(C18H35O2)21020
204Kẽm stearat (bụi hô hấp)Zinc stearate (respirable dust)Zn(C18H35O2)25
205Kẽm sunfuaZinc sulfideZnS5
206Long nãoCamphorC10H16O26
207Magie oxitMagnesium oxideMgO510
208MalathionMalathionC10H19O6PS25
209Mangan và các hợp chấtManganese and compoundsMn0,30,6
210Metalyl CloruaMethallyl chlorideC4H7Cl0,3
211Metan thiolMethane thiolCH4S12
212MetoxycloMethoxychlorCl3CCH(C6H4OCH3)21020
213Metyl acrylatMethyl acrylateCH2CHCOOCH32040
214Metyl acrylonitrilMetyl  acrylonitrileCH2C(CH3)CN39
2152- Metylaziridin2 – Methyl aziridineC8H16N2O75
216Metyl aminMethylamineCH5N524
217Metyl axêtatMethyl acetateCH3COOCH3100250
218Metyl etyl xetonMethyl ethyl ketonC4H8O150300
2192- Metylfuran2 – Methyl furanC5H6O1
220Metyl hydrazinMethyl hydrazineCH3NHNH20,080,35
221Metyl mercaptanMethyl mercaptanCH3SH12
222Metyl meta crylatMethyl methacrylateCH2C(CH3)COOCH350150
223Metyl silicatMethyl silicateC4H12O4Si6
224MevinphosMevinphosC7H13O6Pi0,10,3
225MonocrotophosMonocrotophosC7H14NO5P0,25
226Muối sắtFerric salt (as Fe)12
227Muội thanCarbon blackC3,57
228NaletNaled(CH3O)2P(O) OCHBrCBrCl236
229NaphtalenNaphthaleneC10H84075
230Naphtalen đã clo hoáChlorinated naphthalenes0,20,6
231Natri bisulfitSodium bisulfiteNaHSO35
232Natri boratSodium borateNa2B4O71
233Natri cyanuaSodium cyanideNaCN510
234Natri floaxetatSodium fluoroacetateFCH2COONa0,050,1
235Natri metabisunfitSodium metabisulfite (Disodium pyrosulfite)Na2S2O55
236Natri nitruaSodium azideNaN30,20,3
237NeoprenNeopreneC4H5Cl1030
238Nhôm và hợp chấtAluminum and compoundsAl24
239NicotinNicotineC10H14N20,51
240Niken và các dạng hợp chất (hoà tan)Nickel and compounds (soluble)Ni0,050.25
241Niken (II, III) oxitNickel monoxideNiO, Ni2O30,1
242Niken cacbonylNickel carbonylC4NiO40,010,02
243Nitơ đioxitNitrogen dioxideNO2 và N2O4510
244Nitơ mono oxitNitrogen monoxideNO1020
245Nitơ trifloruaNitrogene trifluorideNF33045
246Nitro benzenNitrobenzeneC6H5NO236
2471- Nitro butan1- NitrobutaneCH3(CH2)3NO230
248Nitro etanNitro ethaneC2H5NO30
249Nitro metanNitromethaneCH3NO230
2501- Nitropropan1-NitropropaneCH3(CH2)2NO23060
251Nitro toluenNitrotolueneCH3C6H4NO21122
252NitroglyxerinGlycerol trinitrate (Nitroglycerine)CH2NO3CHNO3CH2NO3[C3H5(NO3)3]0,51
2532 – Nitropropan2-NitropropaneCH3(CH2)2NO218
254Octan (tất cả các đồng phân)OctaneC10H229001400
255Osmi tetroxitOsmium tetroxideOsO40,0020,003
256OzonOzoneO30,10,2
257ParaquatParaquat(CH3(C5H4N)2CH3).2Cl0,10,3
258ParathionParathion(C2H5O)2PSOC6H4NO20,050,1
259PentaboranPentaboraneB5H90,010,02
260Penta clorophenolPentachlorophenolC6Cl5OH0,20,4
261Percloryl floruaPerchloryl fluorideClO3F1425
262PhenolPhenolC6H5OH48
263Phenyl hyđrazinPhenyl hydrazineC6HNHNH212
264Phenyl isoxyanatPhenyl isocxyanateC7H5NO0,020,05
265Phenylen điaminPhenylene diamineC6H8N20,10,2
266PhenylphosphinPhenyl phosphineC6H7P0,25
267PhoratPhorate(C2H5O)2P(S)SCH2S-C2H50,050,2
268PhosgenPhosgeneCOCl20,20,4
269PhosphinPhosphinePH30,10,2
270Phospho (trắng, vàng)Phosphorus(White, yellow)P40,030,1
271Phospho oxycloruaPhosphoruos oxy chloridePOCl30,61,2
272Phospho tricloruaPhosphorus trichloridePCl312
273PhosphopentacloruaPhosphorous pentachloridePCl512
274Picloram (iso)Picloram (iso)1020
275PropoxurPropoxurCH3NHCOOC6H4OCH(CH3)20,51,5
276n-Propyl axetatn-PropylacetatCH3COOCH2CH2CH3200600
277b-Propiolactonb-PropiolactoneC3H4O212
278PropyleniminPropylenimineC37N5
279PyrethrinPyrenthrinC21H28O3510
280PyriđinPyridineC5H5N510
281QuinonQuinoneC6H4O20,412
282ResorcinolResorcinol (1,3 – Dihydroxybenze)C6H6O24590
283Rượu alylicAllyl alcoholCH2CHCH2OH36
284Rượu etylicEthanolCH3(CH­2)OH10003000
285Rượu fufurylFurful alcoholC5H6O22040
286Rượu metylicMethanolCH3OH50100
287Rượu n – amylicn – Amyl alcoholCH3(CH2)4OH100200
288Rượu propylicPropanolCH3(CH2)2OH350600
289Rượu propargylPropargyl alcoholHCCCH2OH26
290RotenonRotenone (Derris)C23H22O6510
291Sáp parafin (khói)Paraffin wax16
292Sắt (III) oxit (bụi, khói)Ferric oxide (dust, fume)Fe2O3510
293Sắt cacbonylIron carbonylC5FeO­50,080,1
294Selen và các hợp chấtSelenium and compoundsSe0,11
295Senlen đioxitSelenium dioxideO2Se0,1
296Stibin (antinon hyđrua)StibineSbH30,20,4
297StrychninStrychnineC21H222O20,150,3
298Selen hexafloruaSelenium hexafluorideSeF60,2
299SilanSilaneH2Si0,71,5
300StearatStearates 10
301StyrenStyreneC6H5CH CH285420
302Sunfua cloruaSulfur chlorideS2Cl2510
303Sunfua đioxitSulfur dioxideSO2510
304Sunfuryl floruaSunfuryl fluorideF2SO­22040
305Sunfua tetrafloruaSulfur tetrafluorideSF40,41
306TeluTelluriumTe0,01
307Telu hexafloruaTellurium hexafluorideF6Te0,1
308TetracloetylenTetrachloroethyleneC2CL460
3091,1,7,7 Tetracloheptan1,1,7,7 TetrachloroheptaneC7H12Cl41
310Tetra etyl pyrophosphatTetraethyl pyrophosphateC8H20O7P20,050,2
311TetralinTetralinC10 H12100300
312Tetrametyl sucxinonitrilTetramethyl succinonitrile(CH3)2C2(CN)2(CH3)236
313TetranitrometanTetranitromethaneCH3(NO2)4824
314Thiếc (hữu cơ)Tin (organic)Sn0,10,2
315Thiếc (vô cơ)Tin (inorganic)Sn12
316Thiếc oxitTin oxideSnO22
317Thionyl chloruaThionyl ChlorideCl2OS5
318ThiophenolBenzenethiolC6H6S2
319Thuỷ ngân hữu cơMercury compounds (organic)Hg0,010,03
320TitanTitaniumTi10
321ThiramThiram(CH3)2 (SCSN)2 (CH3)2510
322Thuốc lá (bụi)Tobacco (dust)25
323Thuỷ ngân và hợp chất thuỷ ngân vô cơMercury and compounds (inorganic)Hg0,020,04
324Titan đioxit (bụi hô hấp)Titanium dioxide (respirable dust)TiO25
325Titan đioxit (bụi tổng số)Titanium dioxide (inhalable dust)TiO2610
326ToluenTolueneC6H5CH3100300
327Toluen điisoxyanatToluene diisocyanateC9H6N2O20,040,07
328(m-, o-, p-) Toluiđin (m-, o-, p-) ToluidineCH3C6H4NH20,51
329Tribrom metanTribromometanCHBr3515
330Tributyl phosphatTributyl phosphateC12H27O4P2,55
331TricloetanTrichloroethaneC2H3Cl31020
332TricloetylenTrichloroethyleneC2HCl32040
333TrinitrobenzenTrinitrobenzeneC6H3(NO2)31,0
334Triclo nitrobenzenTrichloro nitrobenzeneC6H2Cl3NO21,0
3352, 4, 6 – Trinitrotoluen (TNT)2, 4, 6 – TrinitrotolueneCH3C6H2(NO2)30,10,2
336Tritolyl phosphatTritolyl phosphateC21H21O4P0,10,2
337Urani và hợp chấtUranium and compoundsU0,2
338Vanadi pentoxit (bụi hô hấp, khói)Vanadium penta oxideV2O50,050,1
339VanadiVanadiumV0,51,5
340Vinyl axetatVinyl acetateCH2CHOOCCH31030
341Vinyl bromuaVinyl bromideCH2CBr2040
342Vinyl cloruaVinyl chlorideC2H3Cl15
343Vinyl xyclohexenđioxitVinyl cyclohexene dioxide (930)C8H12O260120
344WarfarinWarfarineC19H16O40,10,2
345WofatoxWofatoxC8H10NO5PS0,10,2
346XăngPetrol (Petrol distillates, gazonline)300
347Xenluloza

(bụi tổng số)

Cellulose (inhalable dust)1020
348Xenluloza

(bụi hô hấp)

Cellulose (respirable dust)5
349Xesi hydroxitCesium hydroxideCsOH2
350XyanogenCyanogeneNCCN420
351Xyanogen cloruaXyanogene chlorideClCN0,30,6
352XyanuaCyanidesCN(K, Na)0,30,6
353XyclohexanCyclohexaneC6H125001000
354XyclohexanolCychlohexanolC6H11OH100200
355XylenXyleneC6H4(CH3)2100300
356XyliđinXylidine(CH­3)2C6H3NH2510

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn