Phân tích các chỉ tiêu nước uống đóng chai

Phân tích chỉ tiêu nước uống đóng chai/ nước uống trực tiếp

Các chỉ tiêu trong QCVN 6-1:2010/BYT được hiểu là nước dùng để uống trực tiếp, đơn vị sản xuất nước cần phân tích để kiểm nghiệm chất lượng trước khi cung cấp ra thị trường, hoặc các nhà máy có sử dụng máy lọc nước cho công nhân viên uống trực tiếp, hay hộ gia đình có lắp đặt các thiết bị máy lọc nước cần kiểm nghiệm để biết chất lượng nước trước khi sử dụng.

Yêu cầu của nước uống trực tiếp, nguồn vào trước khi qua hệ thống lọc (quy trình lọc) phải đáp ứng các yêu cầu theo QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống (nước thủy cục) được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Nước uống đóng chai là loại nước sử dụng để uống trực tiếp, có thể có chứa các khoáng chất và Carbon dioxit (CO2) tự nhiên hoặc được bổ sung vào nhưng không phải là nước khoáng thiên nhiên đóng chai và không chứa đường cũng như các chất tạo vị, chất tạo mùi hoặc bất kỳ chất nào khác.

Các chỉ tiêu trong nước uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 6-1:2010/BYT về nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Quy chuan chat luong nuoc ngam (QCVN 09-MT: 2015/BTNMT)
chỉ tiêu nước uống

CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên chỉ tiêuGiới hạn tối đaPhương pháp thửPhân loại chỉ tiêu 1)
1.    Antimony, mg/l0,005ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16A
2.    Arsen, tính theo arsen tổng số, mg/l0,01TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15A
3.    Bari, mg/l0,7ISO 11885:2007; AOAC 920.201A
4.    Borat, mg/l tính theo bor5TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007A
5.    Cadmi, mg/l0,003TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15A
6.    Crom, tính theo crom tổng số, mg/l0,05TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
7.    Đồng, mg/l1TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40B
8.    Xyanid, mg/l0,07TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984);TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002)A
9.      Fluorid, mg/l– 2)TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992);TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007A
10.    Chì, mg/l0,01TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27A
11.    Mangan, mg/l0,4TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
12.    Thủy ngân, mg/l0,001TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22A
13.    Nickel, mg/l0,02TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
14.    Nitrat, tính theo ion nitrat, mg/l50TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007A
15.    Nitrit, tính theo ion nitrit, mg/l0,1TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007A
16.    Selen, mg/l0,01TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15A
17.    Các chất hoạt động bề mặt– 3)TCVN 6622-1:2009 (ISO 7875-1:1996, With Cor 1:2003)B
18.    Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và PCB (polyclo biphenyl)– 3)AOAC 992.14B
19.    Dầu khoáng– 3)ISO 9377-2:2000B
20.    Các hydrocarbon thơm đa vòng– 3)ISO 7981-1:2005; ISO 7981-2:2005; ISO 17993:2002; AOAC 973.30B

1) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.

2) Theo điểm b, khoản 2.3.3, mục 2 của Quy chuẩn này.

3) Phải nhỏ hơn giới hạn định lượng quy định trong các phương pháp thử tương ứng.

PHỤ LỤC II

CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN THỰC PHẨM

Tên chỉ tiêuGiới hạn tối đaPhương pháp thửPhân loại chỉ tiêu 4)
1.     Antimony, mg/l0,02ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 964.16A
2.     Arsen, mg/l0,01TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15A
3.     Bari, mg/l0,7ISO 11885:2007; AOAC 920.201A
4.     Bor, mg/l0,5TCVN 6635:2000 (ISO 9390:1990); ISO 11885:2007A
5.     Bromat, mg/l0,01ISO 15061:2001A
6.     Cadmi, mg/l0,003TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27; AOAC 986.15A
7.     Clor, mg/l5ISO 7393-1:1985, ISO 7393-2:1985, ISO 7393-3:1990A
8.     Clorat, mg/l0,7TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997)A
9.     Clorit, mg/l0,7TCVN 6494-4:2000 (ISO 10304-4:1997)A
10.   Crom, mg/l0,05TCVN 6222:2008 (ISO 9174:1998); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
11.   Đồng, mg/l2TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 960.40A
12.   Xyanid, mg/l0,07TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984);TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002)A
13.   Fluorid, mg/l1,5TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992);TCVN 6490:1999 (ISO 10359-2:1994); ISO 10304-1:2007A
14.   Chì, mg/l0,01TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 974.27A
15.   Mangan, mg/l0,4TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
16.   Thủy ngân, mg/l0,006TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999); AOAC 977.22A
17.   Molybden, mg/l0,07TCVN 7929:2008 (EN 14083:2003); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
18.   Nickel, mg/l0,07TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003A
19.   Nitrat 5), mg/l50TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1998); ISO 10304-1:2007A
20.   Nitrit 5), mg/l3TCVN 6178: 1996 (ISO 6777:1984); ISO 10304-1:2007A
21.   Selen, mg/l0,01TCVN 6183:1996 (ISO 9965:1993); ISO 11885:2007; ISO 15586:2003; AOAC 986.15A
22. Mức nhiễm xạ B
– Hoạt độ phóng xạ a, Bq/l0,5ISO 9696:2007
– Hoạt độ phóng xạ b, Bq/l1ISO 9697:2008

4) Chỉ tiêu loại A: bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy. Chỉ tiêu loại B: không bắt buộc phải thử nghiệm để đánh giá hợp quy nhưng tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, chế biến các sản phẩm sữa dạng lỏng phải đáp ứng các yêu cầu đối với chỉ tiêu loại B.

5)Tỷ lệ nồng độ của mỗi chất so với giới hạn tối đa: Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit£ 1.

PHỤ LỤC III

CÁC CHỈ TIÊU VI SINH VẬT CỦA NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI VÀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

I. Kiểm tra lần đầu
Chỉ tiêuLượng mẫuYêu cầuPhương pháp thửPhân loại chỉ tiêu (6)
1. E. coli hoặc coliform chịu nhiệt1 x 250 mlKhông phát hiện được trong bất kỳ mẫu nàoTCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007)A
2. Coliform tổng số1 x 250 ml

Nếu số vi khuẩn (bào tử) ³ 1 và £ 2 thì tiến hành kiểm tra lần thứ hai

Nếu số vi khuẩn (bào tử) > 2 thì loại bỏ

TCVN 6187-1:2009 (ISO 9308-1:2000, With Cor 1:2007)A
3. Streptococci feacal1 x 250 mlISO 7899-2:2000A
4. Pseudomonas aeruginosa1 x 250 mlISO 16266:2006A
5. Bào tử vi khuẩn kị khí khử sulfit1 x 50 mlTCVN 6191-2:1996 (ISO 6461-2:1986)A

BẢNG GIÁ PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU NƯỚC UỐNG TRỰC TIẾP ĐÃ QUA HỆ THỐNG LỌC – THAM KHẢO

(HỘ GIA ĐÌNH – NHÀ MÁY HIỆN ĐANG SỬ DỤNG NƯỚC THỦY CỤC TRƯỚC KHI QUA LỌC)

STTChỉ tiêu xét nghiệm Đơn giá (VNĐ)Số lượngThành tiềnPhương pháp thử
CHỈ TIÊU HÓA LÝ
1Màu        90.0001        90.000TCVN 6185:2015
2Mùi, vị        25.000        25.000Cảm quan
3Độ đục        90.000        90.000TCVN 6184:2008
4pH        60.000        60.000TCVN 6492:2011
5Độ oxy hóa (Chất hữu cơ)      120.000      120.000TCVN 6186:1996
6Amoni (NH4+)      120.000      120.000TCVN 6179:1996
7Độ cứng (theo CaCO3)      120.000      120.000TCVN 6224:1996
8Nitrat (NO3)      150.000      150.000TCVN 6494-1:2011
9Nitrit (NO2­)      150.000      150.000TCVN 6494-1:2011
10Mangan (Mn)      120.000      120.000SMEWW 2012 3111B
11Sắt (Fe)      120.000      120.000SMEWW 2012 3111B
12Sunphat (SO42-)      150.000      150.000TCVN 6494-1:2011
13Clorua (Cl)      150.000      150.000TCVN 6494-1:2011
Tổng   1.465.000
CHỈ TIÊU VI SINH
1Coliforms      200.0001      200.000TCVN 6187-1:2009
2E.coli      200.000      200.000TCVN 6187-1:2009
3Liên cầu phân      200.000      200.000TCVN 6189-2:2009
4Pseudomonas aeruginosa      200.000      200.000ISO 16266 :2006 (E)
5Bào tử kỵ khí sinh H2S      150.000      150.000TCVN 6191-2:1996
Tổng      950.000 
Tổng cộng vi sinh + hóa lý   2.415.000

 

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn