Bao cao cong tac bao ve moi truong

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo môi trường 2020

 1. Khái niệm báo cáo bảo vệ môi trường:

Báo cáo môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Báo cáo môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường, ….

 1. Đối tượng thực hiện báo cáo môi trường:

Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 37 của thông tư 25/2019/TT-BTNMT. Doanh nghiệp phải có trách nhiệm lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra. Cụ thể như sau:

 • Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ đã được cấp Giấy phép môi trường (Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc tương đương) phải lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường.
 • Riêng Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.
 1. Tần suất thực hiện báo cáo môi trường:

 • Tần suất thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 năm 01 lần.
 1. Tần suất lấy mẫu quan trắc môi trường để thực hiện báo cáo:

Xác định các thông số môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm thực hiện mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần Chương trình cam kết quan trắc/giám sát môi trường định kỳ đã nêu rõ trong cuốn hồ sơ môi trường gốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường, …). Kết quả quan trắc định kỳ từng đợt sẽ được lưu lại tại Doanh nghiệp và thực hiện tổng hợp trong báo cáo môi trường cuối năm.

 1. Mẫu viết báo cáo: Quy định tại Phụ lục VI thông tư 25/2019/TT-BTNMT.

Cấu trúc báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

 1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải.
 2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải.
 3. Về quản lý chất thải rắn.
 4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH.

 1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT.
 2. Đối với chủ xử lý.

Phần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩu.

Phần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

 1. Thời gian và nơi nộp báo cáo môi trường:
 • Thời gian nộp:
 • Báo cáo bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo ngoại trừ các trường hợp báo cáo theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
 • Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.
 • Nơi nộp báo cáo: (Quy định tại điểm d, khoản 1, điều 37 thông tư 25/2019/TT-BTNMT).
 • Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).
 1. Mức phạt khi không thực hiện báo cáo môi trường:

Do báo cáo bảo vệ môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường, …Vì thế, nếu doanh nghiệp vi phạm không thực hiện việc báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ vẫn áp dụng mức phạt đã được quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

8. Hình ảnh thực hiện trường căn cứ để thực hiện báo cáo môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp 2020