Tan suat bao cao so lieu quan trac moi truong tai Thanh pho Ho Chi Minh
Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT và thông tư 25/2019/TT-BTNMT có quy định về tần suất thực hiện Báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

1. Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất đi đo đạc như sau:

a) Số lần quan trắc theo yêu cầu của hồ sơ ban đầu là ĐTM/ Kế Hoạch bảo vệ môi trường/ Đề án là 4 lần/ năm; 2 lần/ năm hoặc 1 năm 1 lần đối với đơn vị thuộc phụ lục II – Nghị định 18/2015/NĐ-CP

b) Gửi kết quả và báo cáo quan trắc môi trường hay tên gọi khác là Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: 1 năm 1 lần trước ngày 30/01 của năm tiếp theo tại cơ quan đã cấp hồ sơ môi trường ban đầu là Sở Tài Nguyên môi trường/ phòng tài nguyên môi trường cấp quận huyện/ Chi Cục bảo vệ môi trường 

c) Kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 15 tháng 3 của năm sau.

d) Truyền liên tục theo thời gian thực kết quả quan trắc tự động, liên tục.

Tan suat bao cao so lieu quan trac moi truong tai Thanh pho Ho Chi Minh

2. Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:

a) Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;

b) Truyền trực tuyến liên tục (24/24 giờ) kết quả quan trắc tự động, liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.

3. Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

a) Số liệu quan trắc môi trường của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Khoản 4 Điều 21 Thông tư này gửi báo cáo kết quả quan trắc định kỳ chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt quan trắc; đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu thực hiện truyền liên tục kết quả quan trắc tự động, liên tục theo thời gian thực về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

Mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường >> Tải

Email us

Zalo

0918945839