Nghi dinh 06/2022/ND-CP QUY DINH GIAM NHE PHAT THAI KHI NHA KINH VA BAO VE TANG O-DON
Nghị định 06/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Nghị định 06/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Nghị định 06/2022/NĐ-CP 


Chương I: Quy định chung

Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, áp dụng cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, phát triển thị trường các-bon, và quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Nguyên tắc thực hiện bao gồm đảm bảo trách nhiệm, công bằng, minh bạch, và phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và pháp luật hiện hành.

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Áp dụng cho tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ phát thải, phát triển thị trường các-bon, và quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

Định nghĩa các thuật ngữ liên quan như IPCC, các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, các quá trình công nghiệp, cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon, kiểm kê khí nhà kính, và các định nghĩa khác.

Điều 4: Nguyên tắc giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

 • Phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội và pháp luật hiện hành.
 • Đảm bảo trách nhiệm, công bằng, minh bạch trong quản lý phát thải khí nhà kính.
 • Hoạt động trao đổi hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon đảm bảo công khai và lợi ích cho các bên.

Chương II: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và phát triển thị trường các-bon

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính: Các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính theo danh mục do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, và các quá trình công nghiệp phải xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải cho các lĩnh vực quản lý. Các biện pháp bao gồm tăng cường hấp thụ khí nhà kính thông qua quản lý rừng bền vững và tham gia cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon. Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quy định chi tiết, bao gồm các yêu cầu về đo đạc, báo cáo, và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải.

Mục 1: Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

Điều 5: Đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.
 • Các bộ quản lý lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, sử dụng đất và lâm nghiệp, quản lý chất thải, các quá trình công nghiệp.
 • Các tổ chức và cá nhân được khuyến khích tham gia giảm nhẹ phát thải.

Điều 6: Xây dựng và cập nhật danh mục lĩnh vực, cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính

 • Quy định về các cơ sở phát thải khí nhà kính phải kiểm kê.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng và cập nhật danh mục này.

Điều 7: Mục tiêu, lộ trình và phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Mục tiêu giảm nhẹ phát thải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 • Các bộ xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải cho các lĩnh vực quản lý.
 • Các cơ sở thực hiện kiểm kê và xây dựng kế hoạch giảm nhẹ phát thải.

Điều 8: Tăng cường hấp thụ khí nhà kính

 • Khuyến khích các biện pháp quản lý rừng bền vững để tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính.
 • Tham gia các cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế.

Điều 9: Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối của hệ thống này.
 • Quy định về đo đạc, báo cáo và thẩm định giảm nhẹ phát thải.

Điều 10: Nội dung hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Yêu cầu về độ chính xác, tính minh bạch, liên tục và nhất quán của kết quả đo đạc.
 • Quy định về báo cáo và thẩm định kết quả giảm nhẹ phát thải.

Điều 11: Kiểm kê khí nhà kính

 • Quy định về phương pháp và yêu cầu kiểm kê khí nhà kính.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối kiểm kê quốc gia khí nhà kính.

Điều 12: Phân bổ hạn ngạch phát thải khí nhà kính

 • Căn cứ mục tiêu và kết quả kiểm kê, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tổng hạn ngạch phát thải.
 • Quy định chi phí phân bổ hạn ngạch phát thải.

Điều 13: Kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện kế hoạch giảm nhẹ phát thải khí nhà kính cấp lĩnh vực và cấp cơ sở.
 • Quy định về sửa đổi, bổ sung kế hoạch giảm nhẹ phát thải.

Điều 14: Yêu cầu đối với đơn vị thẩm định

 • Quy định về điều kiện và trách nhiệm của đơn vị thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Điều 15: Trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính

 • Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ có liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động này.

Mục 2: Tổ chức và phát triển thị trường các-bon trong nước

Phát triển thị trường các-bon: Các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính, tổ chức tham gia cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon, và các tổ chức, cá nhân khác liên quan sẽ tham gia vào thị trường các-bon trong nước. Lộ trình phát triển thị trường các-bon bao gồm xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon, vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon và xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch. Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức và vận hành thị trường này.

Điều 16: Đối tượng tham gia thị trường các-bon trong nước

Các cơ sở phải kiểm kê khí nhà kính.

Các tổ chức tham gia cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon trong nước và quốc tế.

Các tổ chức và cá nhân khác có liên quan.

Điều 17: Lộ trình phát triển, thời điểm triển khai thị trường các-bon trong nước

Quy định về xây dựng quy định quản lý tín chỉ các-bon và vận hành sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Điều 18: Xác nhận tín chỉ các-bon, hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch trên sàn giao dịch của thị trường các-bon trong nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận tín chỉ các-bon và hạn ngạch phát thải khí nhà kính được giao dịch.

Điều 19: Trao đổi hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ các-bon trên thị trường các-bon trong nước

Quy định về các đơn vị hạn ngạch phát thải và tín chỉ các-bon được giao dịch trên sàn.

Điều 20: Đăng ký chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon

Quy định về đối tượng và thủ tục đăng ký, đánh giá và chấp thuận chương trình, dự án theo cơ chế trao đổi tín chỉ các-bon.

Điều 21: Trách nhiệm phát triển thị trường các-bon trong nước

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng sàn giao dịch tín chỉ các-bon.

Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức vận hành sàn giao dịch và thực hiện các hoạt động tăng cường năng lực.


Chương III: Bảo vệ tầng ô-dôn

Nghị định quy định chi tiết về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và lộ trình quản lý loại trừ các chất này, cũng như các chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC). Đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát phải tuân theo quy định cụ thể. Hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất này được phân bổ, điều chỉnh, bổ sung, và hủy phân bổ theo trình tự và thủ tục quy định. Kế hoạch quốc gia về quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính được yêu cầu xây dựng và thực hiện.

Điều 22: Các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát và lộ trình quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát

Quy định về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và lộ trình loại trừ các chất này theo từng giai đoạn.

Điều 23: Chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát và lộ trình quản lý loại trừ chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

Quy định về chất gây hiệu ứng nhà kính (HFC) và lộ trình quản lý loại trừ các chất này.

Điều 24: Đăng ký và báo cáo sử dụng các chất được kiểm soát

Quy định về đăng ký và báo cáo sử dụng các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính.

Điều 25: Yêu cầu về phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu các chất được kiểm soát

Quy định về hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát.

Điều 26: Trình tự, thủ tục phân bổ, điều chỉnh, bổ sung, hủy phân bổ hạn ngạch sản xuất và nhập khẩu các chất được kiểm soát

Quy định về trình tự và thủ tục phân bổ, điều chỉnh, bổ sung và hủy phân bổ hạn ngạch.

Điều 27: Kế hoạch quốc gia về quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát

Quy định về nội dung và yêu cầu của Kế hoạch quốc gia về quản lý loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và chất gây hiệu ứng nhà kính.

Chương IV: Điều khoản thi hành

Các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thi hành Nghị định này. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện Nghị định, đảm bảo các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn được triển khai hiệu quả.

Nghị định 06/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký, tạo ra khung pháp lý cụ thể và chi tiết nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ô-dôn và phát triển thị trường các-bon trong nước, đồng thời nâng cao trách nhiệm và minh bạch trong quản lý môi trường.

TẢI NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô DÔN

Email us

Zalo

0918945839