So sanh Quan trac moi truong lao dong va Quan trac moi truong dinh ky
So sánh Quan trắc môi trường lao động và Quan trắc môi trường định kỳ

So sánh Quan trắc môi trường lao động và Quan trắc môi trường định kỳ

Một số điểm so sánh Quan trắc môi trường lao động và Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động
Nội dung Quan trắc môi trường lao động Quan trắc môi trường định kỳ
Pháp luật quy định Luật an toàn vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
Nghị định 44/2016/NĐ-CP
Nghị định 39/2016/NĐ-CP
Thông tư số 19/2016/TT-BYT
Luât Bảo vệ MT số 55/2014/QH13 Theo NĐ 18/2015/NĐ-CP Theo chương V, -Thông tư 27/2015/TT-BTNMT
Thông tư 24/2017/TT-BTNMT
Thông tư 31/2016/TT-BTNMT
Đơn vị quản lý -Bộ Y tế Bộ Tài nguyên và Môi trường
Biểu mẫu báo cáo Viết theo NĐ 44/2016/NĐ-CP Viết theo TT43/2015/BTNMT
Khái niệm Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp. Quan trắc môi trường doanh nghiệp là việc phải theo dõi, cập nhật thường xuyên về chất lượng môi trường cùng với vấn đề trọng điểm, trọng tâm hợp lý để phục vụ cho các hoạt động về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
Mục tiêu Quan trắc môi trường lao động: là đo lường các các yếu tố trong môi trường làm việc, từ đó so sánh với các mức chỉ tiêu cho phép nhằm phát hiện các yếu tố gây hại để có các giải pháp kịp thời nâng cao chất lượng môi trường làm việc Mục tiêu của quan trắc môi trường xung quanh là cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường trên quy mô quốc gia, phục vụ việc xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường;các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; cảnh báo kịp thời các diễn biến bất thường hay các nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường; xây dựng cơ sở dữ liệu về chất lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp và trao đổi thông tin trong phạm vi quốc gia và quốc tế.
Đối tượng thực hiện Những đối tượng cần thực hiện quan trắc môi trường lao động là tất cả các cơ quan, doanh nghiệp có sử dụng người lao động, không phân biệt quy mô,ngành nghề kinh doanh, đối tượng lao động. Quan trắc môi trường áp dụng đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, chương trình quan trắc trên địa bàn tỉnh, chương trình quan trắc môi trường của các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam.
Các chỉ tiêu quan trắc Các chỉ tiêu trong quan trắc môi trường lao động
Các chỉ tiêu vi khí hậu ( nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió) và bức xạ nhiệt
Các chỉ tiêu vật lý có: chỉ tiêu ánh sáng, chỉ tiêu độ rung, chỉ tiêu tiếng ồn, các chỉ tiêu phóng xạ,…
Các chỉ tiêu về yếu tố vi sinh vật, các yếu tố nguy cơ gây dị ứng, mẫn cảm…
Đánh giá gánh nặng lao động thể lực, đánh giá căng thẳng thể lực, căng thẳng tâm sinh lý và một số chỉ tiêu tâm sinh lý lao động Ec-gô-nômy.
Các loại bụi: bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi than, bụi bông…
Các chỉ tiêu hóa học: NOx, SOx, CO, CO2, benzen và đồng đẳng toluen, xylen….
Quan trắc khí thải
Quan trắc nước thải
Quan trắc nước mặt
Quan trắc môi trường làm việc (khu vực có phát sinh hơi khí độc)
Quan trắc môi trường xung quanh Căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của chương trình quan trắc, có thể chọn các thống số quan trắc khác nhau. Chủ yếu nội dung kế hoạch giám sát định kỳ theo chương V, báo cáo ĐTM
Quan trắc môi trường xung quanh định kỳ như sau:
Đối với cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại phụ lục II nghị định 18/2015/NĐ-CP thì tần suất quan trắc là 1 lần/3 tháng
Tần suất quan trắc Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện quan trắc định kỳ ít nhất 1 lần/ năm. Đối với cơ sở có quy mô tương đương với đới tượng quy định tại phụ lục 5.1
Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT thì tần suất quan trắc là 1 lần/ 6 tháng
Đơn vị đủ điều kiện thực hiện Đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo nghị định 44/2016/NĐ-CP. Đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường (VIMCERT) theo Nghị định 12/2014/NĐ-CP (kèm theo quyết định các chỉ tiêu quan trắc đơn vị có năng lực thực hiện).

Email us

Zalo

0918945839