Lap ke hoach bao ve moi truong
Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  CẤP HUYỆN CẤP TỈNH ĐIỀU KHOẢN/ CĂN CỨ
QUY ĐỊNH
ĐỐI TƯỢNG Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thuộc đối tượng quy định tại cột 5, phụ lục II, NĐ 40/2019/NĐ-CP

 

Đối tượng thuộc Phụ lục IV, NĐ 40/2019/NĐ-CP

 

Điểm 11, Mục 1,

NĐ 40/2019

 

 CƠ QUAN UBND Huyện, Phòng TNMT Sở TNMT Điểm 12, Mục 1,

NĐ 40/2019

 

BỘ HỒ SƠ 01 Văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch BVMT;

03 Bản kế hoạch bảo vệ môi trường;

01 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng của dự án

01 Đĩa CD

Điểm 12, Mục 2,

NĐ 40/2019

 

PHỤ LỤC 1.      Giấy phép hoạt động

2.      Giấy chứng nhận sử dụng đất, giấy thuê đất

3.      Các bản vẽ có liên quan (mặt bằng thoát nước mưa, nước thải, mặt bằng tổng thể, hoạ đồ vị trí địa lý, mặt bằng vị trí lấy mẫu)

 
CÁCH KÝ HỒ SƠ: Ký, ghi họ tên chức danh, đóng dấu trang cuối cùng Mẫu số 02, Phụ lục VII, NĐ 40/2019
MẪU VIẾT – Đơn: Mẫu số 01, Phụ lục VII, NĐ 40/2019

– Báo cáo: Mẫu số 02, Phụ lục VII, NĐ 40/2019

 

Điểm 12, Mục 2,

NĐ 40/2019

THỜI GIAN THỤ LÝ: 10 ngày làm việc ra giấy xác nhận hoặc công văn yêu cầu chỉnh sửa bổ sung Điểm 12, Mục 3,

NĐ 40/2019

 

THỜI GIAN HOÀN THÀNH:        Tổng 30 ngày
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỒ SƠ Xét quy mô cấp sở hay cấp huyện. Xét tiếp:

·         Chủ trương chấp thuận địa điểm hoạt động;

·         Xét giấy phép kinh doanh cho phép hoạt động tại trụ sở/ chi nhánh hay không?

·         Hợp đồng thuê đất hoặc chứng nhận sử dụng đất đúng mục đích.

·         Giấy phép kinh doanh / chứng nhận đầu tư đúng ngành nghề, quy mô công suất theo đúng số liệu DN cung cấp.

·         Đối tượng phải là dự án chưa đi vào hoạt động. Nếu đang xây dựng chưa hoạt động phải tham vấn cơ quan nhà nước là có cho phép làm kế hoạch BVMT được không?

Xét thêm yêu cầu của từng địa phương
Xử phạt thực hiện Điều 11, NĐ 155/2016:

Phòng: 30 – 40 triệu

Sở: 40 – 50 triệu

 Ghi chú: Đối với những dự án nằm trong KCN thuộc đối tượng làm kế hoạch BVMT thì BQL các KCN của tỉnh/thành phố cấp giấy xác nhận

Lap de an bao ve moi truong

Các bộ luật quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường chi tiết

  • Luật bảo vệ môi trường 2014, số 55/2014/QH13
  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về kế hoạch bảo vệ môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và xác nhận việc thực hiện đề án, lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Điều 3 – 9).
  • Thông tư số 22/2014/TT- BTNMT ngày 05/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và KHBVMT.

Email us

Zalo

0918945839