Lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai Thanh pho Ho Chi Minh theo thong tu 25
Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư 25

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư 25

1. Quy trình thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư Phụ lục VI – Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

Bước 1: khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng hoạt động của công ty như về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội xung quanh nơi khu vực dự án hoạt động, thu thập dữ liệu hiện trạng môi trường xung quanh.

Bước 2: xác định nguồn ô nhiễm như: nước thải, khí thải, các chất thải phát sinh.

Bước 3: thực hiện việc đo đạc thống kê các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải, khí thải môi trường xung quanh có tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện hành hay không. Đồng thời định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở;

Bước 4: liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng. Đánh giá tổng quan chất lượng môi trường, nguồn tác động và ảnh hưởng ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh nơi dự án đang hoạt động.

Bước 5: tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu và phòng ngừa sự cố.

Bước 6: cam kết khắc phục các nội dung không đạt, đề ra các biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục, cam kết việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Bước 7: hoàn thành hồ sơ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo mẫu Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Bước 8: gửi hồ sơ cho chủ doanh nghiệp ký, đóng dấu.

Bước 9: nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

Lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai Thanh pho Ho Chi Minh theo thong tu 43

2. Tần suất báo cáo số liệu quan trắc môi trường tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT có quy định về tần suất thực hiện báo cáo số liệu quan trắc môi trường như sau: 

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường sẽ bao gồm: báo cáo quan trắc định kỳ, báo cáo quản lý chất thải nguy hại, báo cáo rác thải công nghiệp sinh hoạt và nộp cơ quan thụ lý hồ sơ môi trường ban đầu trước ngày 30.01 của năm tiếp theo, tầng suất quan trắc sẽ là số lần theo hồ sơ môi trường ban đầu đã được cơ quan thẩm định cấp phép yêu cầu.

Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:

Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 30 tháng 1 của năm sau.

Truyền liên tục theo thời gian thực kết quả quan trắc tự động, liên tục.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, tần suất báo cáo như sau:

Gửi báo cáo tổng hợp năm về kết quả quan trắc môi trường định kỳ và kết quả quan trắc liên tục, tự động trước ngày 31 tháng 3 của năm sau;

Truyền trực tuyến liên tục (24/24 giờ) kết quả quan trắc tự động, liên tục về Bộ Tài nguyên và Môi trường. Kết quả quan trắc truyền về Bộ Tài nguyên và Môi trường bảo đảm nhu cầu cung cấp, sử dụng thông tin và đạt tối thiểu 80% tổng số kết quả quan trắc dự kiến của chương trình quan trắc.

Đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ:

Số liệu quan trắc môi trường của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu

Báo cáo vào cuối năm

Email us

Zalo

0918945839