Lap bao cao quan trac moi truong cho do thi, cac khu dan cu, chung cu
Lập báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

Lập báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

1. Tại sao phải lập báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

Theo luật bảo vệ môi trường 2014 và thông tư 25/2019/TT-BTNMT, báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư là một công việc bắt buộc để có thể báo cáo tình trạng môi trường nộp cho những cơ quan quản lý môi trường.

Tùy quy mô, ngành nghề và các yếu tố, mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đô thị, các khu dân cư, chung cư thì mức độ quan trắc cũng khác nhau: ví dụ như quan trắc môi trường đất, môi trường không khí, môi trường nước, tiếng ồn, độ rung…

Theo thông tư 31/2016/tt-btnmt nêu rõ các quy định về việc quan trắc quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư.

Trường hợp đô thị, các khu dân cư, chung cư không lập báo cáo quan trắc môi trường sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại nghị định 55/2014/qh13

Lap bao cao quan trac moi truong cho do thi, cac khu dan cu, chung cu

2. Tần suất lập báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

TT Đối tượng Tần suất quan trắc
1 Đô thị, các khu dân cư, chung cư có diện tích từ 5 ha trở lên
Quy định tại phụ lục iinghị định 18/2015/nđ-cp
01 lần/03 tháng
2 Đô thị, các khu dân cư, chung cư có diện tích nhỏ hơn 5 ha 01 lần/06 tháng

Đô thị, các khu dân cư, chung cư thực hiện báo cáo quan trắc môi trường theo tần suất như trên hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng nếu có.

3. Xác định thông số môi trường cần quan trắc cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

– Dựa vào hồ sơ môi trường

Đô thị, các khu dân cư, chung cư đã có hồ sơ môi trường là báo cáo đánh giá tác động môi trường / cam kết bảo vệ môi trường / đề án bảo vệ môi trường / kế hoạch bảo vệ môi trường, trong đó có nêu chương trình quan trắc môi trường giai đoạn đi vào vận hành gồm: vị trí quan trắc, số lượng mẫu, thông số môi trường cần quan trắc, nơi nộp báo cáo quan trắc.

– Dựa vào hiện trạng môi trường

Xem xét hiện trạng phát sinh các nguồn thải như khí thải, nước thải, chất thải có phù hợp với hồ sơ môi trường đã có không.

Nếu hiện trạng môi trường phù hợp với hồ sơ môi trường đã có thì quan trắc theo hồ sơ môi trường

– Dựa vào thông tư 25/2019/TT-BTNMT

4. Nơi nộp báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

Đô thị, các khu dân cư, chung cư nộp báo cáo quan trắc môi trường cho cơ quan thẩm định, phê duyệt hồ sơ môi trường và theo cam kết của chương trình quan trắc hồ sơ môi trường.

Các cơ quan chức năng có thể tiếp nhận báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

– Sở tài nguyên và môi trường của tỉnh.

– Phòng tài nguyên và môi trường quận /huyện

– Ban quản lý các KCN nếu trực thuộc.

5. Thời điểm nộp báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

Theo thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì báo cáo sẽ được tổng hợp, viết và nộp vào cuối năm, theo mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường Quy định tại Phụ lục VI thông tư 25/2019/TT-BTNMT trước ngày 30-31/1.

6. Mô tả công việc của chúng tôi khi báo cáo quan trắc môi trường cho đô thị, các khu dân cư, chung cư

– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường xung quanh khu vực dự án.

– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn, xác định các loại chất thải phát sinh.

– Lấy mẫu nước thải, mẫu không khí xung quanh và khí thải tại ống khói, lấy mẫu đất, mẫu nước ngầm.

– Đánh giá chất lượng môi trường.

– Đánh giá tác động của từng nguồn gây ô nhiễm.

– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố.

– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.

– Trình nộp báo cáo lên các cơ quan chức năng.

THAM KHẢO THÊM NỘI DUNG BÀI VIẾT: BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – BÁO CÁO GIÁM SÁT HẰNG NĂNG CHO DOANH NGHIỆP

Email us

Zalo

0918945839