Dieu kien can co khi lam bao cao danh gia tac dong moi truong
Điều kiện cần có khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều kiện cần có khi làm báo cáo đánh giá tác động môi trường

Đối tượng cơ bản

 • Các dự án thuộc Quốc hội, Chính phủ, thủ tướng chính phủ.
 • Dự án sử dụng đất: khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh,…
 • Dự án có tác động xấu đến môi trường.

Dieu kien can co khi lam bao cao danh gia tac dong moi truong

Theo nghị định số Số: 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ có quy định như sau:

Đối với cấp quốc gia

 • Tờ trình Thủ tướng Chính phủ của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo quá trình lập, thẩm định quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia;
 • Dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia đã được chỉnh sửa, hoàn thiện trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định, góp ý.
 • Dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, trong đó phải thể hiện được mục tiêu, định hướng của quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, các chương trình, dự án bảo vệ môi trường ưu tiên, các chỉ tiêu môi trường, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường quốc.

Đối với cấp tỉnh

 • Tờ trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo quá trình lập, thẩm định và tiếp thu các ý kiến thẩm định của cơ quan chủ trì lập quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh;
 • Dự thảo quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh;
 • Ý kiến thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh;
 • Dự thảo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường, trong đó phải thể hiện được mục tiêu, định hướng của quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh, các chỉ tiêu môi trường, các chương trình, dự án bảo vệ môi trường ưu tiên, nguồn lực, trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Cơ quan thẩm định báo cáo tác động môi trường

 • Bộ tài nguyên và môi trường.
 • Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Thời hạn thẩm định báo cáo tác động môi trường

 • Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đối với dự án thuộc thẩm định của bộ Tài nguyên và môi trường.
 • Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ đối với các trường hợp còn lại.
 • Thời gian hoàn thiện báo cáo không tính vào thời gian thẩm định.

Xem thêm bài viết: https://qcvn.com.vn/lap-ho-so-danh-gia-tac-dong-moi-truong/

Email us

Zalo

0918945839