Can cu quy dinh quan trac moi truong lao dong
Căn cứ quy định quan trắc môi trường lao động

Căn cứ quy định quan trắc môi trường lao động

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

Các căn cứ pháp lý quan trắc môi trường lao động gồm:

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định về hoạt động kiểm định an toàn, đào tạo an toàn và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 39/2016/nđ-cp quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

Thông tư 19/2016/tt-byt hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Thông tư 21/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số cao- mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc.

Thông tư 22/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

Thông tư 23/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bức xạ tử ngoại – mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc.

Thông tư 24/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

Thông tư 25/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp – mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc.

Thông tư 26/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

Thông tư 27/2016/tt-byt quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung – giá trị cho phép tại nơi làm việc.

Quyết định: 3733/2002/qđ-byt về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.

Quyết định: 7540/qđ-byt về việc công bố một số thủ tục hành chính được ban hành tại nghị định số 44/2016/nđ-cp ngày 15/5/2016 của chính phủ về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động thuộc phạm vi quản lý của bộ y tế.

quy định quan trắc môi trường lao động

Tải file NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP

XEM THÊM: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Email us

Zalo

0918945839