Van hanh thu nghiem la gi
Vận hành thử nghiệm là gì

Vận hành thử nghiệm là gì

Vận hành thử nghiệm là gì?

NỘI DUNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường theo cam kết trong ĐTM trước khi vận hành chính thức và trước khi làm báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường
ĐỐI TƯỢNG Dự án thuộc cột 4, Phụ lục II, Nghị định 40/2019/NĐ-CP.
CƠ QUAN THỤ LÝ Cơ quan phê duyệt ĐTM  Điểm 9, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
THỜI GIAN VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM 3 – 6 tháng Điểm 9, Mục 3, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
BỘ HỒ SƠ 01 văn bản thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải

Mẫu 9, Phụ lục VI, Nghị định 40/2019/NĐ-CP

01 bản nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án

Mẫu 9, Phụ lục VI, Nghị định 40/2019/NĐ-CP

MẪU VIẾT Mẫu 9, Phụ lục VI, Nghị định 40/2019/NĐ-CP
CÁCH KÝ HỒ SƠ : Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng mộc tại văn bản, bản nội dung kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án
THỜI GIAN HOÀN THÀNH              100 – 200 ngày                    
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỒ SƠ Rà soát quy mô công suất hiện tại phải đảm bảo trong phạm vi đã đăng ký trong ĐTM.

Rà soát các biện pháp quản lý/xử lý áp dụng phải đúng, đầy đủ như biện pháp trong ĐTM đã nêu. Trường hợp có khác công nghệ, khác công suất phải có giải trình với cơ quan nhà nước rồi. Nếu chưa phải tham vấn cơ quan nhà nước xem họ cho giải trình trong quá trình lập hồ sơ hoàn thành này không?

Khảo sát thêm về hệ thống thoát nước mưa, nước thải phải đảm bảo ?

Khảo sát kiểm tra khu vực lưu trữ chất thải rắn, chất thải nguy hại phải đảm bảo theo quy định vể Quản lý CTR CTNH?

Vận hành thử nghiệm là gì

Email us

Zalo

0918945839