Trung tam quan trac moi truong: Chuc nang, nhiem vu
Trung tâm quan trắc môi trường: Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm quan trắc môi trường: Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm quan trắc môi trường là đơn vị có chức năng thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quan trắc, phân tích, giám sát môi trường. Hiện nay, ở mỗi tỉnh thành của nước ta đều có trung tâm quan trắc môi trường riêng. Hôm nay, QCVN xin chia sẻ với bạn những chức năng, nhiệm vụ cơ bản của trung tâm quan trắc môi trường. Hy vọng, những thông tin này sẽ hữu ích với bạn!

Vị trí và chức năng của trung tâm quan trắc môi trường

Vị trí

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm có chức năng giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ:

  • Quan trắc, phân tích các chỉ tiêu thành phần môi trường. 
  • Giám sát, phòng chống suy thoái ô nhiễm, sự cố môi trường, cải thiện chất lượng môi trường, ứng dụng công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
  • Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực: Quan trắc, phân tích môi trường, ứng dụng các biện pháp bảo vệ môi trường; biến đổi khí hậu; đa dạng sinh học, cung cấp cơ sở dữ liệu đáp ứng nhu cầu của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Chức năng

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, có trụ sở và tài khoản riêng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trung tam quan trac moi truong: Chuc nang, nhiem vu

Nhiệm vụ và quyền hạn của trung tâm quan trắc môi trường

Nhiệm vụ và quyền hạn cơ bản của mỗi trung tâm quan trắc môi trường ở Việt Nam là:

– Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường hàng năm theo mạng lưới quan trắc của tỉnh; Quan trắc theo yêu cầu của công tác: Thanh tra, kiểm tra, giám định kỹ thuật môi trường; chứng nhận cơ sở hoàn thành xử lý môi trường; thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

– Quản lý phòng thí nghiệm về môi trường của Trung tâm, các số liệu điều tra, quan trắc chất lượng môi trường; Xây dựng, cập nhật, quản lý cơ sở dữ liệu về môi trường, biến đổi khí hậu, đa dang sinh học trên địa bàn tỉnh.

– Lập báo cáo thông tin môi trường hàng năm, hiện trạng môi trường, báo cáo chuyên đề về môi trường, báo cáo về biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học theo quy định; lập quy hoạch các nguồn thải phục vụ cho công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh.

– Điều tra khảo sát, đo đạc và thu thập số liệu phục vụ công tác quản lý môi trường; cung cấp thông tin và dự báo diễn biến chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

– Nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệp và áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, phòng chống, khắc phục suy thoái, sự cố môi trường và cải tạo môi trường.

– Tham gia thực hiện các chương trình, dự án, đề tài hợp tác trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo phân công, phân cấp của cấp có thẩm quyền.

– Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu cho các tổ chức cá nhân có nhu cầu.

– Tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường đáp ứng nhu cầu của tổ chức cá nhân theo quy định, gồm:

  1. a) Cung cấp dịch vụ quan trắc, đo đạc và phân tích thử nghiệm các chỉ tiêu môi trường; kỹ thuật xử lý ô nhiễm, giám sát môi trường; tư vấn sản xuất sạch hơn.
  2. b) Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án, dự án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước.
  3. c) Lập hồ sơ đăng ký quản lý chất thải nguy hại; hồ sơ ký quỹ phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản.
  4. d) Lập đề án, dự án: Xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; xả thải vào nguồn nước; cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; Thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên nước.

đ) Tư vấn về xử lý và kiểm soát ô nhiễm; thiết kế hệ thống xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn).

  1. e) Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và cung cấp các hóa chất, chế phẩm xử lý môi trường.
  2. g) Tập huấn nghiệp vụ về quan trắc, bảo vệ môi trương.

Được ký hợp tác, kết các hợp đồng tư vấn, dịch vụ; hợp đồng lao động khi có nhu cầu và tự trả lương từ nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật.

–  Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

– Quản lý tổ chức, biên chế, vị trí việc làm; công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở và quy định của pháp luật.

– Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Sở; phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan; bảo vệ bí mật nhà nước, công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự cơ quan.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Trên đây là những chia sẻ về nhiệm vụ và chức năng của trung tâm quan trắc môi trường. Nếu vẫn còn nhiều vấn đề thắc mắc về báo cáo quan trắc môi trường vui lòng liên hệ cho QCVN, chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhé!

Email us

Zalo

0918945839