QUY DINH KY THUAT VA HUONG TOI THUC HANH KIEM KE, BAO CAO KET QUA KHI NHA KINH CHO CAC DOANH NGHIEP
Lịch đào tạo
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP Giới thiệu chung: Biến...

Chi tiết
Cung cấp bộ tài liệu mẫu hệ thống theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017

Cung cấp bộ tài liệu mẫu hệ thống theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 ISO/IEC 17025:2017 là bộ tiêu chuẩn quốc tế quy định về “Yêu cầu chung về năng lực...

Chi tiết
Lịch đào tạo Quý 2 và Quý 3 năm 2022

 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO QUÝ 1 – QUÝ 2/ 2022 Kính gởi:      – Quý cơ quan/ Doanh nghiệp                  ...

Chi tiết

Email us

Zalo

0918945839