QUY DINH KY THUAT VA HUONG TOI THUC HANH KIEM KE, BAO CAO KET QUA KHI NHA KINH CHO CAC DOANH NGHIEP
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

Giới thiệu chung:

Biến đổi khí hậu (BĐKH) được coi là một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia, các chính phủ, và mọi người dân đã và đang đối mặt; ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến với con người và hệ sinh thái tự nhiên sẽ còn tiếp diễn trong nhiều thập kỷ tới. BĐKH có thể dẫn đến những sự thay đổi đáng kể trong đời sống sinh hoạt, sự phân bố dân cư, hoạt đông sản xuất và kinh tế khác của con người; ngoài ra, BĐKH còn ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái tự nhiên, giảm đa dạng sinh học, nhiều loài có thể tuyệt chủng,… Để giảm thiểu tác động xấu của BĐKH có thể đem lại, nhiều sáng kiến mang tính cá nhân, địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ và quốc tế đang được xây dựng và cam kết ứng dụng vào thực tế nhằm giảm thiểu phát thải khí nhà kính (KNK) vào bầu khí quyển của Trái đất, một nguyên nhân chính gây ra BĐKH ngày nay. Để quản lý và đánh giá hiệu quả của các sáng kiến và cam kết này, việc dựa trên các nguyên tắt định lượng, quan trắc, báo cáo và đánh giá phát thải và/hoặc loại bỏ KNK ở từng địa phương, quốc gia, vùng lãnh thổ là đều rất cần thiết.

Việt Nam là một quốc gia tích cực tham gia đàm phán, tham gia các điều ước quốc tế về thực hiện các cam kết quốc tế trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Nhằm đạt mục tiêu quốc gia với cam kết phát thải ròng bẳng 0 vào năm 2050, Chính phủ và các cơ quan ban ngành liên quan đã ban hành nhiều Quyết định, Thông tư hướng dẫn liên quan đến bảo vệ tài nguyên môi trường, giảm phát thải KNK,  xây dựng, phát triển cơ chế quản lý phát thải KNK, báo cáo kiểm kê KNK,… nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, việc tìm hiểu và thực hiện các hướng dẫn này vẫn còn là điều khá mới với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và người dân ở Việt Nam. Câu chuyện và bài toán cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực này sẽ được giải đáp ra sao? Để từng cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nắm vững và thực hiện trong thời gian tới.

Nhân lực được xem là yếu tố then chốt trong việc triển khai các giải pháp giảm thiểu phát thải KNK, bảo vệ tầng o dôn. Tuy nhiên, nguồn nhân lực trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế ở Việt Nam. Nắm bắt được yêu cầu thực tế về phát triển nguồn nhân lực cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong lĩnh vực này, QCVN Academy tập hợp các chuyên gia trong và ngoài nước, có nhiều năm kinh nghiệm làm việc và thực hành các lĩnh vực này. Từ đó, QCVN Academy mong muốn đồng hành hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thông qua các khóa đào tạo, hoạt động tư vấn, hỗ trợ triển khai các kế hoạch đánh giá KNK, giảm/loại bỏ khí nhà kính, báo cáo kiểm kê,…Sự hỗ trợ của QCVN Academy luôn được thưc hiện theo phương châm “Học song hành” để mọi học viên có cơ hội phát triển tốt nhất.

 1. Thời gian: ngày 09-10/09/2023 tháng 9 năm 2023
 2. Hình thức: Online qua nền tảng zoom
 3. Nội dung đào tạo
 • Giới thiệu mục tiêu quốc gia về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, và bảo vệ tầng ô dôn đến năm 2050;
 • Giới thiệu lộ trình kiểm kê, báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở các doanh nghiệp giai đoạn 2025-2028;
 • Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng và báo cáo các phát thải, và loại bỏ khí nhà kính cho các doanh nghiệp dựa trên nền tảng TCVN ISO 14064:1, 2011, phần 1;
 • Hướng dẫn về quy trình định lượng phát thải khí nhà kính bằng phương pháp đánh giá từ nguồn điểm và nguồn di động phát thải khí nhà kính;
 • Hướng dẫn phương pháp đo đạc phát thải đánh giá trực tiếp tại nguồn phát thải;
 • Một số giải pháp và kế hoạch thực hiện lộ trình loại bỏ, giảm phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp;
 1. Đối tượng:

Các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu về:

 • Quy định hiện hành về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính;
 • Lộ trình kiểm kê, báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở các doanh nghiệp;
 • Quy định kỹ thuật và hướng dẫn định lượng khí nhà kính cho cơ sở
 • Hướng dẫn báo cáo các phát thải, và loại bỏ khí nhà kính cho cơ sở
 • Hướng dẫn về định lượng phát thải khí nhà kính cho cơ sở theo hệ số phát thải IPCC
 • Hướng dẫn đo đạc phát thải khí nhà kính và hạt bụi bằng biện pháp trực đo đạc trực tiếp bằng máy………….
 • Một số giải pháp và kế hoạch thực hiện lộ trình loại bỏ, giảm phát thải khí nhà kính cho các doanh nghiệp
 • Bài học về công tác quản lý và triển khai kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính ở các doanh nghiệp tại Châu Âu.
 1. Số lượng học viên: để đảm bảo chất lượng và thảo luận chung số lượng từ 10-35 học viên
 1. Chương trình đào tạo
Ngày Thời gian Nội dung học phần Ghi chú
Ngày 1 8:15 – 8:45 Giới thiệu chương trình

–        Khai mạc,

–        Giới thiệu các giảng viên

–        Giới thiệu chung về chương trình cho 2 ngày

90′
8:45 – 10:15 Học phần 1: Giới thiệu mục tiêu quốc gia về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, và bảo vệ tầng ô dôn đến năm 2050

Nội dung:

–        Làm quen học viên, khảo sát mong muốn của học viên;

–        Giới thiệu cam kết quốc tế của chính phủ Việt Nam (các NDC,..) về mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu

–        Luật bảo vệ môi trường 2020

–        Nghị định 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn

90′
10:15 – 10:30 Giải lao
10:30 – 12:00 Học phần 2: Lộ trình kiểm kê, báo cáo các phát thải và loại bỏ khí nhà kính ở cơ sở 2025-2028

Nội dung:

–        Trình bày danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính (Quyết định 01/2022/QĐ/TTg)

–        Lộ trình kiểm kê và báo cáo phát thải, loại bỏ khí nhà kính ở các doanh nghiệp

90′
12:00 – 13:15 Nghỉ trưa
13:15 – 14:45 Học phần 3. Quy định kỹ thuật và hướng dẫn quy trình định lượng khí nhà kính cho doanh cơ sở

Nội dung:

–        Tiêu chuẩn quốc gia (TCVM ISO 14064-1:2011: Phần 1)

–        Phạm Vi

–        Thuật ngữ và định nghĩa, KNK

–        Các Nguyên tắc: Tính thích hợp, tính hoàn thiện, tính nhất quán, tính chính xác, tính minh bạch

90′
14:45 – 15:00 Giải lao
15:00 – 16:30 Học phần 4: Hướng dẫn báo cáo hiện trạng KNK, kế hoạch loại bỏ/giảm KNK cho cở sở

Nội dung:

–        Khái quát

–        Hoạch định báo cáo KNK

–        Hoạch định kế hoạch loại bỏ, giảm KNK

–        Nội dung báo cáo và loại bỏ/giảm khí KNK

–        Hướng dẫn các bảng báo cáo cho các doanh nghiệp theo mẫu 02, 06

90′
16:30 – 17:00 Câu hỏi và tổng kết ngày 1
Ngày 2 8:45 – 10:15 Học phần 5: Hướng dẫn về định lượng phát thải khí nhà kính cho cơ sở theo phương pháp đánh giá dựa trên dữ liệu hoạt động và hệ số phát thải

Nội dung

–        Xác đinh phạm vi phát thải, nhận diện nguồn phát thải, và thu thập số liệu cho hoạt động kiểm kê, đánh giá phát thải KNK

–        Thiết kế và triển khai kiểm kê khí nhà kính

–        Giới thiệu về hệ số phát thải khí nhà kính theo quy định hướng dẫn IPCC

–        Giới thiệu công cụ tính hệ số phát thải

90′
10:15 – 10:30 Giải lao
10:30 – 12:00 Học phần 6: Thực hành định lượng thải khí nhà kính cho cơ sở

Nội dung:

–        Thực hành tính phát thải dựa trên các hoạt động cơ sở, các hoạt động cơ sở

 

90′
12:00 – 13:15 Nghỉ trưa
13:15 – 14:45 Học phần 7: Hướng dẫn các phương pháp quan trắc các loại khí nhà kính

Nội dung:

–        Giới thiệu các hương pháp đo các loại khí nhà kính và các loại khí khác CO2, N2O, CH4, SO2, HF, HCL bằng máy đo Testo, C5000

90′
14:45 – 15:00 Giải lao
15:00 – 16:30 Học phần 8: Bài học về công tác quản lý và triển khai kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính ở các doanh nghiệp tại Châu Âu.

Nội dung:

–        Giới thiệu 1-2 mô hình điển hình giảm phát thải ở các doanh nghiệp ở Châu Âu;

–        Giới thiệu 1 mô hình quản lý giảm phát thải khí nhà kính trong chuỗi sản xuất

90′
16:30 – 17:00 Câu hỏi và tổng kết khóa học 30′
 

MỌI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0939726969

TẢI BROCHURE KHÓA HỌC

Email us

Zalo

0918945839