Tieu chuan lay mau nuoc sinh hoat ban can biet
Tiêu chuẩn lấy mẫu nước sinh hoạt bạn cần biết

Tiêu chuẩn lấy mẫu nước sinh hoạt bạn cần biết

1. Nguồn gốc nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt có nguồn gốc từ hoạt động sinh hoạt của con người trong cộng đồng, khu dân cư, trung tâm đô thị, khu vui chơi, khu ăn uống, mua sắm, nước thải từ nhà tắm, nước từ nhà bếp, rửa chén…. thành phần trong nước thải sinh hoạt là hàm lượng BOD5, COD, Nito, Photpho đặc trưng.

Trong nước thải sinh hoạt luôn tồn tại lượng vi khuẩn gây bệnh, virus, giun sản, các chất hữu cơ gây bệnh. Thành phần ô nhiễm nước thải sinh hoạt là các chất hữu cơ và vô cơ. Với khoảng 60% hữu cơ có tính chất hóa học như protein, chất béo, Ure.

Tieu chuan lay mau nuoc sinh hoat ban can biet

2. Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước mặt

TT Thông số Phương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
1 Lấy mẫu – TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-2:2006), Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 1: Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu;
– TCVN 6663-3:2003 (ISO 5667-3:1985) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu;
– TCVN 5994:1995 (ISO 5667-4:1987) – Chất lượng nước – Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở hồ ao tự nhiên và nhân tạo;
– TCVN 6663-6:2008 (ISO 5667-6:2005) Chất lượng nước – Lấy mẫu – Phần 6: hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối.
2 pH TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) – Chất lượng nước –
Xác định pH
3 Ôxy hòa tan (DO) – TCVN 7324:2004 (ISO 5813:1983) Chất lượng nước – Xác định ôxy hòa tan – Phương pháp iod;
– TCVN 7325:2004 (ISO 5814:1990) Chất lượng nước – Xác định ôxy hòa tan – Phương pháp đầu đo điện hóa.
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) – TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) – Chất lượng nước
– Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc
sợi thủy tinh.
– SMEWW 2540.D;
5 COD – TCVN 6491:1999 (ISO 6060:1989) Chất lượng nước – xác định nhu cầu ôxy hóa học (COD);
– SMEWW 5220.C:2012;
– SMEWW 5220.B:2012;
6 BOD5 (200C) – TCVN 6001-1:2008 (ISO 5815-1:2003) Phần 1 : Phương pháp pha loãng và cấy có bổ sung allythioure;
– TCVN 6001-2:2008 (ISO 5815-2:2003) Phần 2: Phương pháp dùng cho mẫu không pha loãng;
– SMEWW-5210.B:2012
7 Amoni (NH4+) – TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) – Chất lượng nước – Xác định amoni phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay;
– TCVN 6660:2000 (ISO 14911:1988) – Chất lượng nước – Xác định Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ và Ba2+ hòa tan bằng sắc ký ion. Phương pháp dùng cho nước và nước thải;
– TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) – Chất lượng nước – Xác định amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ;
– SMEWW-4500-NH3.F:2012.
8 Clorua (Cl-) – TCVN 6494:1999 – Chất lượng nước – Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989) – Chất lượng nước – Xác định Clorua. Phương pháp chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp MO).
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– SMEWW 4500.Cl-.B:2012
9 Florua (F-) – TCVN 6494:1999 – Chất lượng nước – Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6195:1996 (ISO 10359-1:1992) – Chất lượng nước – Xác định florua. Phương pháp dò điện hóa đối với nước sinh hoạt và nước bị ô nhiễm nhẹ.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– SMEWW 4500.F-.D:2012
10 Nitrit (NO-2) – TCVN 6494:1999 – Chất lượng nước – Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6178:1996 (ISO 6777:1984) – Chất lượng nước – Xác định nitrit. Phương pháp trắc phổ hấp thụ phân tử.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– SMEWW 4500-NO2.B:2012
11 Nitrat (NO-3) – TCVN 6180:1996 (ISO 7890-3:1988) – Chất lượng nước – Xác định nitrat. Phương pháp trắc phổ dùng axit sunfosalixylic.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– TCVN 7323-1:2004 (ISO 7890-1:1986) – Chất lượng nước – Xác định nitrat – Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6-Dimethylphenol
– TCVN 7323-2:2004 (ISO 7890-2:1986) – Chất lượng nước – Xác định nitrat. Phần 2: Phương pháp đo phổ 4-Fluorophenol sau khi chưng cất.
– SMEWW-4500 NO3-­.E:2012 ;
– EPA 352.1
12 Phosphat (PO43-) – TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) – Chất lượng nước – Xác định phospho – Phương pháp đo phổ dùng amoni molipdat
– SMEWW-4500-P.E:2012;
– SMEWW-4500-P.D:2012;
13 Xyanua (CN-) – TCVN 6181:1996 (ISO 6703-1:1984) – Chất lượng nước – Xác định xyanua tổng.
– TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2002) – Chất lượng nước – Xác định xyanua tổng số và cyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục
– SMEWW 4500-CN-.D:2012;
– SMEWW 4500-CN-.E:2012;
14 Asen (As) – TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) – Chất lượng nước – Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).
– SMEWW 3114.B:2012.
– SMEWW 3120.B:2012.
15 Cadimi (Cd) – TCVN 6197:2008 Chất lượng nước. Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử;
– SMEWW 3113.B:2012;
– SMEWW 3120.B:2012.
16 Chì (Pb) – TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
– SMEWW 3113.B:2012;
– SMEWW 3120.B:2012;
17 Tổng Crom – TCVN 6222:2008 Chất lượng nước. Xác định crom. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử
– SMEWW 3111.B:2012;
– SMEWW 3120.B:2012;
18 Crom VI (Cr6+) – TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994) – Chất lượng nước – Xác định Crom VI – Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid;
– SMEWW 3500-Cr.B:2012.
19 Đồng (Cu) – TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
– EPA 6010.B;
– SMEWW 3111.B:2012;
– SMEWW 3120.B:2012;
20 Kẽm (Zn) – TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
– EPA 6010.B;
– SMEWW 3111.B:2012;
– SMEWW 3120.B:2012;
21 Niken (Ni) – TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
– EPA 6010.B;
– SMEWW 3111.B:2012;
– SMEWW 3120.B:2012;
22 Sắt (Fe) – TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988) – Chất lượng nước – Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 – phenantrolin.
– SMEWW 3111.B:2012;
– SMEWW 3500-Fe.B:2012;
23 Thủy ngân (Hg) – TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) – Chất lượng nước – Xác định thủy ngân
– TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) – Chất lượng nước – Xác định thủy ngân – Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử;
– EPA 7470.A;
– SMEWW 3112.B:2012;
24 Mangan (Mn) – TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) – Chất lượng nước – Xác định mangan – Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim.
– SMEWW 3111.B:2012;
25 Chất hoạt động bề mặt – TCVN 6336:1998 (ASTM D 2330:1988) – Phương pháp thử chất hoạt động bề mặt bằng metylen xanh.
26 Tổng dầu, mỡ – TCVN 7875:2008 Nước – Xác định dầu và mỡ – Phương pháp chiếu hồng ngoại;
– SMEWW 5520.B:2012;
27 Tổng Phenol – TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) – Chất lượng nước – Xác định chỉ số phenol. Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất.
– TCVN 7874:2008 – Nước – Xác định phenol và dẫn xuất của phenol – Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng;
– SMEWW 5530:2012
28 Tổng cacbon hữu cơ
(Total Organic Carbon, TOC)
– TCVN 6634:2000 (ISO 8245:1999) – Chất lượng nước – hướng dẫn xác định cacbon hữu cơ tổng số (TOC) và cacbon hữu cơ hòa tan (DOC);
– SMEWW 5319.B:2012;
– SMEWW 5310.C:2012;
29 DDTs
– TCVN 9241:2012 – Chất lượng nước – Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen – Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng-lỏng;
– EPA 8081.B;
– EPA 8270.D.
30 BHC
31 Dieldrin
32 Aldrin
33 Heptachlor & Heptachlorepoxide
34 Tổng hoạt độ phóng xạ – TCVN 6053:2011 (ISO 9696:2007) – Chất lượng nước – Đo tổng hoạt độ phóng xạ alpha trong nước không mặn – Phương pháp nguồn dày
35 Tổng hoạt độ phóng xạ – TCVN 6219:2011 (ISO 9697:2008) Chất lượng nước – Đo tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước không mặn – Phương pháp nguồn dày.
36 E.coli – TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất);
37 Coliform – TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất);
– SMEWW 9221.B:2012;

Email us

Zalo

0918945839