Thuc hien tu van ho so moi truong cho doanh nghiep
Thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp

Tư vấn hồ sơ môi trường là các hoạt động hướng dẫn tư vấn cách thực hiện hồ sơ liên quan đến các vấn đề môi trường của các doanh nghiệp, tuân thủ theo quy định của pháp luật. 

Mục đích của việc thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường

Các hồ sơ môi trường được lập ra để giám sát, quản lý các doanh nghiệp,. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, so sánh xem doanh nghiệp có thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết ban đầu hay không.

Các loại hồ sơ môi trường mà doanh nghiệp cần lưu ý

a. Tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động

Đối với những doanh nghiệp trước đang chuẩn bị thủ tục để đi vào hoạt động, trước khi nhập máy móc, thiết bị về thì cần tiến hành thực hiện một trong các hồ sơ sau:

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: đây là hồ sơ cần thực hiện đối với những dự án của các doanh nghiệp, cơ sở có quy mô sản xuất lớn được quy định trong Phụ lục II của Nghị định 18:2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Kế hoạch bảo vệ môi trường: đây là hồ sơ thường thấy đối đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn, không thuộc trong Phụ lục II và IV của Nghị định 18:2015/NĐ-CP.

Thuc hien tu van ho so moi truong cho doanh nghiep

b. Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

Sau khi đi vào hoạt động, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp cần tiến hành lập một trong hai hồ sơ sau:

Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: hồ sơ môi trường này được áp dụng đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, hồ sơ này áp dụng cho doanh nghiệp có công suất, quy mô, tính chất ngành nghề tương tự đối với các dự án phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: hình thức hồ sơ môi trường này thường được áp dụng đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường (hay cam kết bảo vệ môi trường). Ngoài ra, doanh nghiệp này có công suất, quy mô, ngành nghề tương tự đối với các dự án phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.

Việc thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường nhằm cung cấp các thông tin giúp doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát triển bền vững và hạn chế gây ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường.

Do đó, nếu doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các hồ sơ môi trường có thể sẽ bị xử phạt, bị đình chỉ hoạt động kinh doanh và sản xuất theo quy định của pháp luật.

Email us

Zalo

0918945839