Thong so o nhiem trong nuoc thai cua kho va cua hang xang dau
Thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

1. Giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

TT
Thông số
Đơn vị tính
Giá trị tối đa
Cột A
Cột B
Kho Cửa hàng có dịch vụ rửa xe Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe
1 pH 6-9 5,5-9 5,5-9 5,5-9
2 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100 120 120
3 Nhu cầu ô xy hóa học (COD) mg/l 50 100 150 150
4 Dầu mỡ khoáng (tổng hydrocarbon) mg/l 5 15 18 30

Trong đó:

– Cột A quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các nguồn tiếp nhận dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, vùng nước biển ven bờ được quy hoạch dùng cho mục đích nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh.

– Cột B quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải khi thải vào các nguồn tiếp nhận khác với nguồn nước quy định cho cột A. Trường hợp nước thải thải vào mạng lưới thoát nước dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung thì giá trị các thông số ô nhiễm tại Bảng 1 áp dụng theo quy định của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Thong so o nhiem trong nuoc thai cua kho va cua hang xang dau

2. Phương pháp xác định

Phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải kho và cửa hàng xăng dầu thực hiện theo các tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

– TCVN 6492:1999 (ISO 10523:1994) Chất lượng nước – Xác định pH;

– TCVN 6491:1999 (ISO 6060 : 1989) – Chất lượng nước – Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD);

– TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh;

– TCVN 7875:2008 – Nước – Xác định dầu mỡ – Phương pháp chiếu hồng ngoại.

Chấp nhận áp dụng các phương pháp xác định theo những tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế có độ chính xác tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn quốc gia quy định tại mục 3.1.

3. Tổ chức thực hiện

Quy chuẩn này thay thế QCVN 24:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp áp dụng đối với nước thải của kho xăng dầu và cửa hàng xăng dầu trong hoạt động kinh doanh; các kho xăng dầu dự trữ quốc gia và các kho xăng dầu phục vụ an ninh quốc phòng.

Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chuẩn này.

Trường hợp các tiêu chuẩn quốc gia viện dẫn trong Quy chuẩn này sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

Email us

Zalo

0918945839