Thoi gian nop bao cao quan trac moi truong doi voi doanh nghiep
Thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường đối với doanh nghiệp

Thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường đối với doanh nghiệp

Theo quy định mới của Thông tư 25/2019/NĐ-CP thì Báo cáo quan trắc môi trường sẽ đổi tên thành Báo cáo công tác bảo vệ môi trường. Với sự thay đổi này, chủ dự án cần nắm rõ một số quy định cụ thể về đối tượng, tần suất, chuẩn bị các loại hồ sơ liên quan, và đặc biệt là cần lưu ý đến thời hạn nộp báo cáo quan trắc môi trường.

Thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần nắm rõ quy định về thời gian, tần suất và đối tượng thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường để hoàn thành thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật.

Tùy theo khối lượng, công suất từng chất thải (nước thải, khí thải) mà yêu cầu chủ dự án thực hiện đầy đủ báo cáo quan trắc môi trường định kỳ. Vậy việc quan trắc môi trường được thực hiện khi nào?

Căn cứ theo khoản 5 Điều 40 của Thông tư 25/2019/TT-BTNMT thì chủ dự án cần lưu ý đến tần suất và thời gian nộp báo cáo quan trắc môi trường như sau:

Đối với quan trắc nước thải

Đối với dự án có quy mô, công suất phải lập ĐTM phải quan trắc nước thải với tổng khối lượng nước thải phù hợp với tổng công suất thiết kế hệ thống XLNT từ 20 m3/ngày trở lên thì thực hiện 3 tháng/lần.

Đối với dự án có quy mô, công suất phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải quan trắc nước thải với tổng khối lượng nước thải đã đăng ký trong kế hoạch BVMT từ 20 m3/ngày trở lên thì thực hiện quan trắc 6 tháng/lần.

Thoi gian nop bao cao quan trac moi truong doi voi doanh nghiep

Đối với dự án đã đi vào vận hành chính thức với tổng khối lượng nước thải ra ngoài môi trường với công suất thiết kế hoặc theo khối lượng nước thải đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường dưới 20m3/ngày đêm thì miễn phí quan trắc

Thời gian lập báo cáo quan trắc môi trường khí thải

Đối với dự án có quy mô, công suất phải lập ĐTM phải quan trắc khí thải với tổng khối lượng nước thải phù hợp với tổng công suất thiết kế hệ thống XLNT từ 5.000 m3 khí thải/ngày trở lên thì thực hiện 3 tháng/lần.

Đối với dự án có quy mô, công suất phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường phải quan trắc khí thải với tổng khối lượng nước thải đã đăng ký trong kế hoạch BVMT từ 5.000 m3 khí thải/ngày trở lên thì thực hiện quan trắc 6 tháng/lần.

Đối với dự án đã đi vào vận hành chính thức với tổng khối lượng khí thải ra ngoài môi trường với công suất thiết kế hoặc theo khối lượng nước thải đã được phê duyệt trong báo cáo ĐTM/Kế hoạch bảo vệ môi trường dưới 5.000 m3 khí thải/ngày thì miễn phí quan trắc.

Email us

Zalo

0918945839