TCVN ve nuoc thai cong nghiep la gi va muc dich su dung cua TCVN la gi?
TCVN về nước thải công nghiệp là gì và mục đích sử dụng của TCVN là gì?

TCVN về nước thải công nghiệp là gì và mục đích sử dụng của TCVN là gì?

TCVN về nước thải công nghiệp là gì?

TCVN là các giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất ô nhiễm trong chất thải, được cơ quan có thẩm quyền quy định, làm căn cứ và bảo vệ môi trường.

Mục đích của TCVN là dùng để phân loại đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đối tượng. Hiện nay TCVN 5945:2005 tiêu chuẩn về nước thải công nghiệp đã được thay thế bằng QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Phân biệt giữa QCVN và TCVN

QCVN là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định về mức giới hạn, yêu cầu tối thiểu, các ngưỡng, các mục bắt buộc phải tuân thủ để đảm bảo sức khỏe con người, bảo vệ môi trường. Do cơ quan có thẩm quyền ban hành dưới văn bản để bắt buộc áp dụng.

Điểm giống nhau của QCVN và TCVN: Cùng đề cập đến nội dung về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý, cùng đối tượng quản lý.

TCVN ve nuoc thai cong nghiep la gi va muc dich su dung cua TCVN la gi?

Khác nhau:

Về nội dung: QCVN quy định mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý. QCVN quy định giới hạn phạm vi liên quan đến an toàn, sức khỏe, môi trường.

Về mục đích: TCVN là dùng để phân loại đánh giá nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của đối tượng.QCVN quy định mức giới hạn mà đối tượng phải tuân thủ để đảm bảo an toàn, sức khỏe, môi trường, quyền lợi người tiêu dùng,…

Về hiệu lực: Tiêu chuẩn công bố để tự nguyện áp dụng, còn quy chuẩn ban hành để bắt buộc áp dụng.

Nước thải từ các khu công nghiệp gây ra sự ô nhiễm nặng nề đối với nguồn nước. Nước thải chứa rất nhiều tạp chất có bản chất khác nhau. Cần có quy chuẩn để căn cứ và làm theo đúng để môi trường được cải thiện tốt hơn.

Các quy chuẩn Việt Nam về nước thải mà bạn nên biết

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (thay thế TCVN 5945:2005 )

QCVN 29:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

QCVN 01:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến cao su thiên nhiên

QCVN 08:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

QCVN 09:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm

QCVN 10:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển ven bờ

QCVN 11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp chế biến thuỷ sản

QCVN 12:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

QCVN 13:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt may

QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

QCVN 38:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

QCVN 39:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

TCVN 6772:2000: Chất lượng nước – Nước thải sinh hoạt giới hạn ô nhiễm cho phép

TCVN 6981:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước hồ dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

TCVN 6982:2001: Chất lượng nước – Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp thải vào lưu vực nước sông dùng cho mục đích thể thao và giải trí dưới nước.

Email us

Zalo

0918945839