So chu nguon thai va bao cao quan ly chat thai nguy hai lan dau
Sổ chủ nguồn thải và báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu

Sổ chủ nguồn thải và báo cáo quản lý chất thải nguy hại lần đầu

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI VÀ BÁO CÁO QUẢN LÝ CTNH LẦN ĐẦU

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI BÁO CÁO QUẢN LÝ CTNH LẦN ĐẦU
Đăng ký SCNT giúp các nhà QLMT có thể nắm toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động sản xuất thông qua việc lập hồ sơ báo cáo lên các cơ quan chức năng có thẩm quyền về toàn bộ quy trình xử lý rác thải nguy hại của các đơn vị, doanh nghiệp
ĐỐI TƯỢNG CHUNG Các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH trừ trường hợp thuộc đối tượng đăng ký bằng báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ

Điều 12, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (đối với sổ chủ)

Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm.

Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hằng năm với tổng số lượng không quá 600 kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stokholm về các chất hữu cơ khó phân huỷ.

Cơ sở dầu khí ngoài biển.

CƠ QUAN THỤ LÝ  Sở Tài nguyên và Môi trường

Điều 14,  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (đối với sổ chủ)

BỘ HỒ SƠ 01 Đơn đăng ký có đóng dấu giáp giai, đóng dấu treo phần phụ lục

01 Bản sao giấy ĐKKD.

Hồ sơ giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tái sử dụng, tái chế, sơ chế xử lý, đồng xử lý thu hồi năng lượng từ CTNH theo hướng dẫn tại điểm 5.2

02 Báo cáo quản lý lần đầu đóng giáp lai.

Điều 13,  Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (đối với sổ chủ)

 

MẪU VIẾT Phụ lục 6(A), Thông tư   36/2015/TT-BTNMT Phụ lục 4 (A), Thông tư   36/2015/TT-BTNMT
PHỤ LỤC 1.    Giấy chứng nhận đăng ký KD;

2.    Hồ sơ môi trường.

Phụ lục 6A, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (đối với sổ chủ)

1.      Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

2.      Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại;

3.      Chứng từ thu gom chất thải nguy hại.

Phụ lục 4, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

THỜI GIAN THỤ LÝ    15 ngày  Điều 14, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT (đối với Sổ chủ).

BCQL: không quy định

THỜI GIAN HOÀN THÀNH                     30 ngày                 Hợp đồng
ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỒ SƠ:   Có giấy phép kinh doanh đúng ngành nghề; Với Long An, phải có giấy phép môi trường           Xét thêm yêu cầu của từng địa phương
Xử phạt Điều 21 NĐ 155/2016 (55/2021/NĐ-CP hiệu lực từ 10/07/2021)

5 – 10 triệu:  Không lập BCQLCTNH định kỳ theo quy định hoặc không lập báo cáo đột xuất khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; không gửi BCQLCTNH định kỳ hoặc đột xuất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc BCQLCTNH định kỳ không đúng quy định

10 – 20 triệu: không thu gom đúng quy định

20 – 30 triệu: không kê khai chứng từ CTNH

30 – 40 triệu: không đăng kí sổ chủ

40 – 50 triệu: không có HĐ CTNH, không bàn giao, không phân loại CTNH, không bảo quản lưu chứa theo quy định.

5 – 100 triệu: để CTNH lẫn với CTCN, CTSH

10 – 250 triệu: chuyển giao CTNH cho đơn vị không có chức năng.

Ghi chú: Không cần làm lại sổ chủ CTNH khi thay đổi tên, khối lượng, thêm mã CTNH

Email us

Zalo

0918945839