Sau khi bao cao danh gia tac dong moi truong, doanh nghiep phai lam gi?
Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường, doanh nghiệp phải làm gì?

Sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường, doanh nghiệp phải làm gì?

Theo quy định, sau khi Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án được phê duyệt, bên cạnh việc chấp hành các yêu cầu của quyết định phê duyệt ĐTM, chủ dự án còn có trách nhiệm:

  • Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư để bảo đảm các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường theo yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM trong trường hợp cần thiết.
  • Lập kế hoạch quản lý môi trường trên cơ sở chương trình quản lý và giám sát môi trường đã đề xuất trong báo cáo, và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện ĐTM để được niêm yết công khai trước khi khởi công xây dựng.
  • Thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đến các tổ chức đã tiến hành tham vấn và cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM; tổ chức vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đồng thời với quá trình vận hành thử nghiệm dự án.
  • Đối với các trường hợp quy định tại cột 4 Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP, chủ dự án phải báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án trên cơ sở báo cáo ĐTM đã được phê duyệt và các văn bản đề nghị điều chỉnh đã được chấp thuận (nếu có) gửi cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM để kiểm tra, xác nhận hoàn thành trước khi đưa dự án vào vận hành chính thức.
  • Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo ĐTM, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM.

Sau khi bao cao danh gia tac dong moi truong, doanh nghiep phai lam gi?

Lưu ý:

  • Dự án có nội dung đầu tư xây dựng hồ chứa thủy lợi hoặc hồ chứa thủy điện: chủ dự án phải lập, phê duyệt và thực hiện kế hoạch thu dọn vệ sinh lòng hồ trước khi tích nước; thực hiện việc tích nước sau khi được cơ quan phê duyệt báo cáo ĐTM kiểm tra, chấp thuận bằng văn bản.
  • Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung tiếp nhận dự án đầu tư không phù hợp ngành nghề thu hút đầu tư trong báo cáo ĐTM đã được phê duyệt của dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo ĐTM, chủ đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phải có văn bản giải trình gửi cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM và chỉ thực hiện các thủ tục tiếp nhận đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đã phê duyệt báo cáo ĐTM.
  • Cụ thể mời Quý Doanh nghiệp xem Điều 26, 27 Luật Bảo vệ môi trường, Điều 16 Nghị định 18/2015/NĐ-CP, Điều 10 Thông tư 27/2015/TT-BTNMT.

Email us

Zalo

0918945839