Sai so tho trong phe duyet phuong phap thu va uoc luong do khong dam bao do
Sai số thô trong phê duyệt phương pháp thử và ước lượng độ không đảm bảo đo

Sai số thô trong phê duyệt phương pháp thử và ước lượng độ không đảm bảo đo

Sai số thô và tính chọn lọc trong phê duyệt phương pháp thử và ước lượng độ không đảm bảo đo

  1. Sai số thô

Dùng chuẩn Dixon (test Q) để kiểm tra sai số thô: Sai số thô thường gặp ở giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất trong các kết quả thử.

  • Sắp xếp các kết quả thu được theo thứ tự từ nhỏ đến lớn : X1, X2, X3, … Xn-1, Xn.
  • Tính các trị số Q thực nghiệm (Qtn):
Sai số thô
So sánh với giá trị Q lý thuyết (Qlt) với ngưỡng α = 0,05 (tra bảng test Dixon):  Nếu Qtn > Qlt : Giá trị X bị loại bỏ
Nếu Qtn < Qlt : Giá trị X được giữ lại

 

 

 

 

 

dixon

 

2. Tính chọn lọc trong quá trình nghiên cứu/ triển khai một phương pháp thử mới

Là khả năng một phương pháp có thể phân biệt được chất cần phân tích với các hợp chất khác

Đối với kỹ thuật sắc ký: Phân tích mẫu trắng, mẫu thêm chuẩn và chất chuẩn cùng nồng độ

  • Mẫu trắng không được cho tín hiệu tại thời gian lưu của chất phân tích
  • Mẫu thêm chuẩn phải cho tín hiệu tại thời gian lưu gần với thời gian lưu của chất chuẩn. Chênh lệch này không được quá 5% đối với sắc ký lỏng và 2% đối với sắc ký khí.

Đối với PP UV- Vis và AAS: Phân tích lặp lại mẫu trắng ít nhất 10 lần, không được quá 5% số lần phân tích cho tín hiệu

Email us

Zalo

0918945839