Quy trinh nop ho so bao cao hoan thanh cong trinh bao ve moi truong
Quy trình nộp hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Quy trình nộp hồ sơ báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Sau khi đã xây dựng, lắp đặt xong các công trình bảo vệ môi trường như đã cam kết trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các cơ sở, doanh nghiệp phải tiến hành nghiệm thu với Sở Tài nguyên – Môi trường và có văn bản thông báo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

​Bước 1: Nộp hồ sơ
Chủ dự án nộp hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đến Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Bước 2:  Kiểm tra hồ sơ
Cơ quan chuyên môn xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Tiến hành kiểm tra và trả kết quả

Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án được tiến hành thông qua đoàn kiểm tra do thủ trưởng Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan được ủy quyền thành lập.

Đoàn kiểm tra nghiên cứu hồ sơ và kiểm tra thực tế các công trình bảo vệ môi trường của dự án. Kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường của dự án phải được thể hiện dưới hình thức biên bản kiểm tra.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đã được xây dựng phù hợp với báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và văn bản chấp thuận cho phép điều chỉnh, thay đổi của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có), Bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cơ quan được ủy quyền cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Trường hợp công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án chưa đáp ứng các yêu cầu, Bộ, cơ quan ngang bộ có thông báo bằng văn bản đến chủ dự án.

Quy trinh nop ho so bao cao hoan thanh cong trinh bao ve moi truong

Chủ dự án có trách nhiệm khắc phục các vấn đề còn tồn tại đối với công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc cơ quan được ủy quyền để được xem xét, xác nhận.

Bước 4: Cơ quan tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Tùy theo quy mô và vị trí dự án, cơ quan tiếp nhận, thẩm định là một trong các cơ quan sau:

  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Ban quản lý Khu công nghiệp
  •  Ban quản lý Khu kinh tế
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Các bộ khác

Thời gian kiểm tra và giải quyết hồ sơ

Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

Thời hạn cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường:

  • Đối với dự án không tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: mười lăm (15) ngày làm việc
  • Đối với dự án phải tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu môi trường để kiểm chứng: ba mươi (30) ngày làm việc

Email us

Zalo

0918945839