Quy trinh kiem tra nuoc tinh khiet
Quy trình kiểm tra nước tinh khiết

Quy trình kiểm tra nước tinh khiết

 1. KIỂM TRA ĐỘ pH
  • Thực hiện: Lấy nước đầu ra của hệ thống xử lý nước , cho vào ít nhất 6 cốc đo thích hợp (tráng cốc đo 3 lần). Điều chỉnh nhiệt độ của nước trong cốc đô về 25±1oC và đo pH bằng máy đo pH đã được hiệu chuẩn.
  • Tiêu chuẩn: pH = 5.0-7.5
  • Kết quả: Máy đo pH: Mã số thiết bị: ………….. Slope: ………………….
Mẫu Nhiệt độ Giá trị pH
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Trung bình  
%RSD  
 • Kết luận:   …..Đạt                                 ……Không đạt
 1. KIỂM TRA ĐỘ DẪN ĐIỆN
  • Thực hiện: Lấy nước từ đầu ra của hệ thống xử lý nước vào ít nhất 6 cốc đo thích hợp (tráng cốc đo 3 lần). Điều chỉnh nhiệt dộ của nước trong cốc đo về 25±1oC và đo độ dẫn điện bằng thiết bị đã được hiệu chuẩn.
  • Tiêu chuẩn: Max 0.5 (Grade 3), 0.1 (Grade 2), 0.01 (Grade 1).
  • Kết quả: Máy đo độ dẫn: Mã số thiết bị: ……………………………..
Mẫu Nhiệt độ Giá trị pH
1    
2    
3    
4    
5    
6    
Trung bình  
%RSD  
 • Kết luận:………….Đạt                                …………………….Không đạt
 1. GIỚI HẠN CÁC CHẤT CÓ THỂ OXY HÓA
  • Thực hiện: Lấy nước từ đầu ra của hệ thống xử lý nước vào ít nhất 3 cốc đo thích hợp (tráng cốc đo 1 vài lần). Thêm vào mỗi cốc đo 10 ml dung dịch H2SO4 1M và chính xác 1.0 ml dung dịch KMnO4 0.01M (chuẩn hóa). Đun sôi trong 5 phút và quan sát màu của hỗn hợp.
  • Tiêu chuẩn: không mất màu dung dịch khi đun
  • Kết quả
Mẫu Kết quả
1 o Không hoàn toàn mất màu

o Mất mấu hoàn toàn

2 o Không hoàn toàn mất màu

o Mất mấu hoàn toàn

3 o Không hoàn toàn mất màu

o Mất mấu hoàn toàn

 • Kết luận: ………Đạt…………Không đạt
 1. KIỂM TRA ĐỘ HẤP THU
  • Thực hiện: Lấy nước đầu ra của hệ thống xử lý nước cho vào 2 cuvet có độ dày truyền quang là 1 cm và 2 cm (Tráng cuvet nhiều lần với mẫu nước). Cài đặt bước sóng máy quang phổ UV-VIS ở 254 nm và zero với mẫu nước trong cuvet 1 cm. Sau đó, tiến hành đô độ hấp thu của mẫu nước trong cuvet 2 cm. Lặp lại đo ít nhất 6 lần
  • Tiêu chuẩn: Độ hấp thu của mẫu nước trong cuvet 2 cm ≤0.01
  • Kết quả: Máy UV-VIS: Mã số thiết bị:……………………………………..
Mẫu Kết quả
1  
2  
3  
4  
5  
6  
Trung bình  
%RSD  
 • Kết luận: …………..Đạt ………………Không đạt
 1. CẶN CÒN LẠI SAU KHI NUNG
  • Tiêu chuẩn: Max 2 mg/kg (Grade 3), 2 mg/kg (Grade 2).
  • Kết quả
Mẫu Thể tích nước Kết quả
1    
2    
3    
Trung bình  
%RSD  

 1. HÀM LƯỢNG CÁC NGUYÊN TỐ KIM LOẠI NẶNG
  • Phương pháp thử nghiệm: Tham khảo EPA method 200.7
  • Tiêu chuẩn: Max 0.01 mg/L (Grade 1), 0.02 (Grade 2), không quy định (Grade 3)
 1. KẾT LUẬN CHUNG

………….. Đạt yêu cầu                      ……………… Không đạt yêu cầu            ………………. Ghi chú khác

Quy trình kiểm tra nước tinh khiết

Quy trình kiểm tra nước tinh khiết

Email us

Zalo

0918945839