Quy dinh ve vi khi hau trong moi truong lao dong
Quy định về vi khí hậu trong môi trường lao động

Quy định về vi khí hậu trong môi trường lao động

Quy định về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió

Bảng 1: Giá trị cho phép về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động không khí và cường độ bức xạ nhiệt ở nơi làm việc

Loại lao động Khoảng nhiệt độ không khí (0C) Độ ẩm không khí (%) Tốc độ chuyển động không khí (m/s) Cường độ bức xạ nhiệt theo diện tích tiếp xúc (W/m2)
Nhẹ 20 đến 34 40 đến 80 0,1 đến 1,5
35 khi tiếp xúc trên 50% diện tích cơ
thể người.
70 khi tiếp xúc trên 25% đến 50% diện tích cơ thể người. 100 khi tiếp xúc dưới 25% diện tích cơ thể người.
Trung bình 18 đến 32 40 đến 80 0,2 đến 1,5
Nặng 16 đến 30 40 đến 80 0,3 đến 1,5

Đối với khu vực, vùng miền có khí hậu nóng, độ ẩm cao thì tốc độ chuyển động không khí ở nơi làm việc có thể tăng đến 2 m/s, nhiệt độ tối đa không được quá 37°C.

Quy dinh ve vi khi hau trong moi truong lao dong

Quy định về nhiệt độ cầu ướt (WBGT)

Bảng 2: Giá trị giới hạn cho phép theo nhiệt độ cầu ướt (WBGT)

Loại lao động Nhẹ Trung bình Nặng
Lao động liên tục 30,0 26,7 25,0
75% lao động, 25% nghỉ 30,6 28,0 25,9
50% lao động, 50% nghỉ 31,4 29,4 27,9
25% lao động, 75% nghỉ 32,2 31,4 30,0

Đơn vị tính: độ Celcius (0C)

Phương pháp xác định yếu tố vi khí hậu trong môi trường lao động

Phương pháp xác định nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ chuyển động không khí, cường độ bức xạ nhiệt và nhiệt độ cầu ướt theo TCVN 5508 – 2009: Không khí vùng làm việc – Yêu cầu về điều kiện vi khí hậu và phương pháp đo.

Khi có các tiêu chuẩn quốc gia về phương pháp xác định mới hoặc trong những tình huống và yêu cầu cụ thể, phương pháp xác định có thể là các tiêu chuẩn hoặc phương pháp khác do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Quy định về quan trắc yếu tố vi khí hậu tại doanh nghiệp

Các cơ sở có người lao động tiếp xúc với yếu tố vi khí hậu phải định kỳ đo kiểm tra môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động phải cung cấp đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân phù hợp với môi trường làm việc theo quy định của pháp luật.

Nếu vi khí hậu tại nơi làm việc không đạt tiêu chuẩn cho phép, người sử dụng lao động phải thực hiện ngay các giải pháp bảo vệ môi trường và sức khỏe người lao động.

Email us

Zalo

0918945839