Quy dinh ky thuat quoc gia ve tieu chuan nuoc bien o Viet Nam
Quy định kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn nước biển ở Việt Nam

Quy định kỹ thuật quốc gia về tiêu chuẩn nước biển ở Việt Nam

1. Chất lượng nước biển vùng biển gần bờ

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển gần bờ được quy định tại Bảng 1

Bảng 1: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển gần bờ

TT Thông số Đơn vị Giá trị cho phép
1 pH 6,5 – 8,5
2 Asen (As) µg/l 10
3 Cadimi (Cd) µg/l 5
4 Chì (Pb) µg/l 50
5 Tổng Crôm (Cr) µg/l 100
6 Đồng (Cu) µg/l 30
7 Kẽm (Zn) µg/l 50
8 Thủy ngân (Hg) µg/l 1
9 Xyanua (CN-) µg/l 5
10 Aldrin µg/l 0,1
11 Benzene hexachloride (BHC) µg/l 0,02
12 Dieldrin µg/l 0,1
13 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTS) µg/l 1,0
14 Heptachlor & Heptachlorepoxide µg/l 0,2
15 Tổng Phenol µg/l 30
16 Tổng dầu mỡ khoáng µg/l 500

2. Chất lượng nước biển vùng biển ven bờ

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ được quy định tại Bảng 2.

Quy dinh ky thuat quoc gia ve tieu chuan nuoc bien o Viet Nam

Bảng 2: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ

TT
Thông số
Đơn vị
Giá trị giới hạn
Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinh Vùng bãi tắm, thể thao dưới nước Các nơi khác
1 pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
2 Ôxy hòa tan (DO) mg/l ≥ 5 ≥ 4
3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 50
4 Amoni (NH4+ tính theo N) mg/l 0,1 0,5 0,5
5 Phosphat (PO43- tính theo P) mg/l 0,2 0,3 0,5
6 Florua (F-) mg/l 1,5 1,5 1,5
7 Xyanua (CN-) mg/l 0,01 0,01 0,01
8 Asen (As) mg/l 0,02 0,04 0,05
9 Cadimi (Cd) mg/l 5 5 0,01
10 Chì (Pb) mg/l 0,05 0,05 0,1
11 Crom VI (Cr6+) mg/l 0,02 0,05 0,05
12 Tổng Crom mg/l 0,1 0,2 0,5
13 Đồng (Cu) mg/l 0,2 0,5 1
14 Kẽm (Zn) mg/l 0,5 1,0 2,0
15 Mangan (Mn) mg/l 0,5 0,5 0,5
16 Sắt (Fe) mg/l 0,5 0,5 0,5
17 Thủy ngân (Hg) mg/l 1 2 5
18 Aldrin µg/I 0,1 0,1 0,1
19 Benzene hexachloride (BHC) µg/I 0,02 0,02 0,02
20 Dieldrin µg/l 0,1 0,1 0,1
21 Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs) µg/l 1,0 1,0 1,0
22 Heptachlor & Heptachlorepoxide µg/l 0,2 0,2 0,2
23 Tổng Phenol mg/l 0,03 0,03 0,03
24 Tổng dầu mỡ khoáng mg/l 0,5 0,5 0,5
25 Coliform MPNhoặcCFU/100ml 1000 1000 1000

Ghi chú: Dấu (-) là không quy định.

3. Chất lượng nước biển vùng biển xa bờ

Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển xa bờ được quy định tại Bảng 3.

Bảng 3: Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển xa bờ

TT Thông số Đơn vị Giá trị cho phép
1 pH 7,5 – 8,5
2 Asen (As) µg/l 5
3 Cadimi (Cd) µg/l 1
4 Chì (Pb) µg/l 5
5 Tổng Crôm (Cr) µg/l 50
6 Đồng (Cu) µg/l 10
7 Kẽm (Zn) µg/l 20
8 Thủy ngân (Hg) µg/l 0,2
9 Xyanua (CN-) µg/l 5
10 Tổng Phenol µg/l 30
11 Tổng dầu, mỡ khoáng µg/l 500

Email us

Zalo

0918945839