Quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong doi voi phe lieu kim loai mau nhap khau lam nguyen lieu san xuat
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, ngày 14 tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất – QCVN 66:2018/BTNMT kèm theo Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT​.

Quy chuẩn QCVN 66:2018/BTNMT chỉ quy định về các loại phế liệu kim loại màu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; các yêu cầu kỹ thuật khác đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu từ nước ngoài mà không điều chỉnh đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu từ các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Về đối tượng thực hiện

Quy chuẩn này cũng chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu và sử dụng phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; các tổ chức đánh giá sự phù hợp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu phế liệu kim loại màu từ nước ngoài mà không áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu kim loại màu phát sinh từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trong khu phi thuế quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuan ky thuat quoc gia ve moi truong doi voi phe lieu kim loai mau nhap khau lam nguyen lieu san xuat

Về kỹ thuật

Quy chuẩn quy định rõ việc phân loại, làm sạch phế liệu; quy định về loại phế liệu kim loại màu được phép nhập khẩu; quy định về loại phế liệu kim loại màu không được phép nhập khẩu; tạp chất không được lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu; tạp chất không mong muốn được phép còn lẫn trong phế liệu kim loại màu nhập khẩu.

Ngoài ra, Quy chuẩn lần này cũng quy định rõ các quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định (việc kiểm tra, giám định đối với lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện thông qua kiểm tra bằng mắt thường hoặc kiểm tra, lấy mẫu phân tích. Cơ quan kiểm tra và tổ chức giám định được chỉ định theo quy định của pháp luật khi thực hiện hoạt động kiểm tra, giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu phải tuân thủ quy trình kiểm tra, giám định) cụ thể: Quy trình kiểm tra, giám định đối với phế liệu kim loại màu nhập khẩu (gồm có Quy trình kiểm tra, giám định tại hiện trường và Quy trình kiểm tra, giám định thông qua lấy mẫu phân tích);phương pháp lấy mẫu và xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất (gồm có phương pháp lấy mẫu để xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất; phương pháp xác định tỷ lệ tạp chất; phương pháp xác định thành phần tạp chất).

Bên cạnh các quy định về kỹ thuật và Quy trình kiểm tra, giám định và phương pháp xác định đối với phế liệu nhập khẩu, Quy chuẩn cũng đưa ra các quy định về quản lý như: Phế liệu kim loại màu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất là hàng hóa nhóm 2, phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; lô hàng phế liệu kim loại màu nhập khẩu vào Việt Nam phải được kiểm tra, giám định, đánh giá sự phù hợp với các quy định kỹ thuật làm cơ sở để cơ quan kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật; việc giám định phế liệu kim loại màu nhập khẩu được thực hiện bởi tổ chức giám định được chỉ định hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật; việc xác định hàm lượng, nồng độ các thông số môi trường phải được thực hiện bởi các tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo quy định tại Nghị định số 127/2
014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường. Việc xác định tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các thông số khác được thực hiện bởi tổ chức đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP; tổ chức giám định được chỉ định cung cấp văn bản về kết quả giám định lô hàng phế liệu kim loại màu (chứng thư giám định) cho tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định và Cơ quan kiểm tra. Trong đó, nội dung chứng thư giám định phải thể hiện đầy đủ các kết quả về tỷ lệ khối lượng, thành phần tạp chất và các quy định kỹ thuật khác quy định tại Quy chuẩn.

Email us

Zalo

0918945839