Quy chuan ky thuat quoc gia ve chat luong nuoc sach su dung cho muc dich sinh hoat
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

1. Nước sạch là gì?

Nước sạch là nước không màu, không mùi, không vị, có thể chứa các yếu tố vật lý hóa học và vi sinh trong mức độ cho phép không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nguồn nước sinh hoạt hiện nay đều chứa rất nhiều tạp chất gây hại cho cơ thể. Việc sử dụng nguồn nước như vậy về lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Quy chuan ky thuat quoc gia ve chat luong nuoc sach su dung cho muc dich sinh hoat

2. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép

TT Tên thông số Đơn vị tính Ngưỡng giới hạn cho phép
Các thông số nhóm A
Thông số vi sinh vật
1 Coliform CFU/100 mL <>
2 E.Coli hoặc Conform chịu nhiệt CFU/100 mL <>
Thông số cảm quan và vô cơ
3 Arsenic (As)(*) mg/L 0.01
4 Clo dư tự do(**) mg/L Trong khoảng 0,2 – 1,0
5 Độ đục NTU 2
6 Màu sắc TCU 15
7 Mùi, vị Không có mùi, vị lạ
8 pH Trong khoảng 6,0-8,5
Các thông số nhóm B
Thông số vi sinh vật
9 Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)
CFU/ 100mL <>
10 Trực khuẩn mủ xanh
(Ps. Aeruginosa)
CFU/ 100mL <>
Thông số vô cơ
11 Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N) mg/L 0,3
12 Antimon (Sb) mg/L 0,02
13 Bari (Bs) mg/L 0,7
14 Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B) mg/L 0,3
15 Cadmi (Cd) mg/L 3
16 Chì (Plumbum) (Pb) mg/L 0,01
17 Chì số pecmanganat mg/L 2
18 Chloride (Cl-)(***) mg/L 250 (hoặc 300)
19 Chromi (Cr) mg/L 0,05
20 Đồng (Cuprum) (Cu) mg/L 1
21 Độ cứng, tính theo CaCO3 mg/L 300
22 Fluor (F) mg/L 1,5
23 Kẽm (Zincum) (Zn) mg/L 2
24 Mangan (Mn) mg/L 0,1
25 Natri (Na) mg/L 200
26 Nhôm (Aluminium) (Al) mg/L 0.2
27 Nickel (Ni) mg/L 0,07
28 Nitrat (NO3- tính theo N) mg/L 2
29 Nitrit (NO2- tính theo N) mg/L 0,05
30 Sắt (Ferrum) (Fe) mg/L 0,3
31 Seleni (Se) mg/L 0,01
32 Sunphat mg/L 250
33 Sunfua mg/L 0,05
34 Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg) mg/L 1
35 Tổng chất rắn hòa tan (TDS) mg/L 1000
36 Xyanua (CN) mg/L 0,05
Thông số hữu cơ
a. Nhóm Alkan clo hóa
37 1,1,1 -Tricloroetan µg/L 2000
38 1,2 – Dicloroetan µg/L 30
39 1,2 – Dicloroeten µg/L 50
40 Cacbontetraclorua µg/L 2
41 Diclorometan µg/L 20
42 Tetracloroeten µg/L 40
43 Tricloroeten µg/L 20
44 Vinyl clorua µg/L 0,3
b. Hydrocacbua thơm
45 Benzen µg/L 10
46 Etylbenzen µg/L 300
47 Phenol và dẫn xuất của Phenol µg/L 1
48 Styren µg/L 20
49 Toluen µg/L I 700
50 Xylen µg/L 500
c. Nhóm Benzen Clo hóa
51 1,2 – Diclorobenzen µg/L 1000
52 Monoclorobenzen µg/L 300
53 Triclorobenzen µg/L 20
d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp
54 Acrylamide µg/L 0,5
55 Epiclohydrin µg/L 0,4
56 Hexacloro butadien µg/L 0,6
Thông số hóa chất bảo vệ thực vật
57 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan µg/L 1
58 1,2 – Dicloropropan µg/L 40
59 1,3 – Dichloropropen µg/L 20
60 2,4-D µg/L 30
61 2,4 – DB µg/L 90
62 Alachlor µg/L 20
63 Aldicarb µg/L 10
64 Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazine µg/L 100
65 Carbofuran µg/L 5
66 Chlorpyrifos µg/L 30
67 Clodane µg/L 0,2
68 Clorotoluron µg/L 30
69 Cyanazine µg/L 0,6
70 DDT và các dẫn xuất µg/L 1
71 Dichloprop µg/L 100
72 Fenoprop µg/L 9
73 Hydroxyatrazine µg/L 200
74 Isoproturon µg/L 9
75 MCPA µg/L 2
76 Mecoprop µg/L 10
77 Methoxychlor µg/L 20
78 Molinate µg/L
79 Pendimetalin µg/L 20
80 Permethrin Mg/t µg/L 20
81 Propanil Uq/L µg/L 20
82 Simazine µg/L 2
83 Trifuralin µg/L 20
Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ
84 2,4,6 – Triclorophenol µg/L 200
85 Bromat µg/L 10
86 Bromodichloromethane µg/L 60
87 Bromoform µg/L 100
88 Chloroform µg/L 300
89 Dibromoacetonitrile µg/L 70
90 Dibromochloromethane µg/L 100
91 Dichloroacetonitrlle µg/L 20
92 Dichloroacetic acid µg/L 50
93 Formaldehyde µg/L 900
94 Monochloramine µg/L 3,0
95 Monochloroacetic acid µg/L 20
96 Trichloroacetic acid µg/L 200
97 Trichloroaxetonitril µg/L 1
Thông số nhiễm xạ
98 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bg/L 0,1
99 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bg/L 1,0

Chú thích:
– Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.
– Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.
– Dấu (**) chỉ áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo.
– Dấu (***) là không có đơn vị tính.
– Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau
Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1

Email us

Zalo

0918945839