Phân tích mẫu nước biển theo quy định của nhà nước

Phan tich mau nuoc bien theo quy dinh cua nha nuoc

Phân tích mẫu nước biển theo quy định của nhà nước

Phân tích mẫu nước biển theo quy định của nhà nước

1. Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển vùng biển ven bờ

TT
Thông số
Đơn vị
Giá trị giới hạn
Vùng nuôi trồng thủy sản, bảo tồn thủy sinhVùng bãi tắm, thể thao dưới nướcCác nơi khác
1pH6,5-8,56,5-8,56,5- 8,5
2Oxi hoà tan (DO)mg/l> 5> 4
3Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)mg/l5050
4Amoni (NH4+ tính theo N)mg/l0,10,50,5
5Phosphat (PO43- tính theo P)mg/l0,20,30,5
6Florua (F-)mg/l1,51,51,5
7Xyanua (CN-)mg/l0,010,010,01
8Asen (As)mg/l0,020,040,05
9Cadimi (Cd)mg/l550,01
10Chì (Pb)mg/l0,050,050,1
11Crom VI (Cr6+)mg/l0,020,050,05
12Tổng Crommg/l0,10,20,5
13Đồng (Cu)mg/l0,20,51
14Kẽm (Zn)mg/l0,51,02,0
15Mangan (Mn)mg/l0,50,50,5
16Sắt (Fe)mg/l0,50,50,5
17Thủy ngân (Hg)mg/l125
18Aldrinụg/l0,10,10,1
19Benzene hexachloride (BHC)ụg/l0,020,020,02
20Dieldrinụg/l0,10,10,1
21Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)ụg/l1,01,01,0
22Heptachlor & Heptachlorepoxideụg/l0,20,20,2
23Tổng Phenolmg/l0,030,030,03
24Tổng dầu mỡ khoángmg/l0,50,50,5
25ColiformMPN
hoặc
CFU/100ml
100010001000

Ghi chú: Dấu (-) là không quy định.

2. Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển gần bờ

TTThông sốĐơn vịGiá trị cho phép
1pH6,5-8,5
2Asen (As)MQ/l10
3Cadimi (Cd)MQ/l5
4Chì (Pb)MQ/l50
5Tổng Crôm (Cr)MQ/l100
6Đồng (Cu)MQ/l30
7Kẽm (Zn)MQ/l50
8Thủy ngân (Hg)MQ/l1
9Xyanua (CN-)MQ/l5
10AldrinMQ/l0,1
11Benzene
hexachloride (BHC)
MQ/l0,02
12DieldrinMQ/l0,1
13Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane (DDTs)MQ/l1,0
14Heptachlor & HeptachlorepoxideMQ/l0,2
15Tổng PhenolMQ/l30
16Tổng dầu mỡ khoángMQ/l500

3. Giá trị giới hạn của các thông số chất lượng nước biển tại vùng biển xa bờ

TTThông sốĐơn vịGiá trị cho phép
1pH,5
8,
1
,5
7,
2Asen (As)ụg/l5
3Cadimi (Cd)ụg/l1
4Chì (Pb)ụg/l5
5Tổng Crôm (Cr)ụg/l50
6Đồng (Cu)ụg/l10
7Kẽm (Zn)ụg/l20
8Thủy ngân (Hg)ụg/l0,2
9Xyanua (CN-)ụg/l5
10Tổng Phenolụg/l30
11Tổng dầu, mỡ khoángụg/l500

4. Phương pháp lấy mẫu và xác định giá trị các thông số trong nước biển

TTThông sốPhương pháp phân tích, số hiệu tiêu chuẩn
1Lấy mẫu– TCVN 5998:1995 (ISO 5667-9:1987) – Chất lượng nước – Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu nước biển.
2pH– TCVN 6492:2011 (ISO 10523:2008) – Chất lượng nước – Xác định pH.
3Oxi hòa tan (DO)– TCVN 7324:2004 (ISO 5813:1983) – Chất lượng nước – Xác định oxy hòa tan – Phương pháp lod.
– TCVN 7325:2004 (ISO 5814:1990) – Chất lượng nước – Xác định oxy hòa tan – Phương pháp đầu đo điện hóa.
4Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)– TCVN 6625:2000 (ISO 11923:1997) – Chất lượng nước – Xác định chất rắn lơ lửng bằng cách lọc qua cái lọc sợi thủy tinh.
– SMEWW 2540.D:2012.
5Amoni
– TCVN 5988:1995 (ISO 5664:1984) – Chất lượng nước – Xác định Amoni – Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.
– TCVN 6179-1:1996 (ISO 7150-1:1984) – Chất lượng nước – Xác định Amoni – Phần 1: Phương pháp trắc phổ thao tác bằng tay.
– sMeWW 4500-NH3.F:2012.
6Phosphat (PO43- tính theo P)
– TCVN 6494:1999 (ISO 10304-1:1992) – Chất lượng nước – Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– TCVN 6202:2008 (ISO 6878:2004) – Chất lượng nước – Xác định Phospho – Phương pháp đo phổ dùng Amoni Molipdat.
– SMEWW-4500P.E:2012.
7Florua (F-)
– TCVN 6494:1999 (ISO 10304-1:1992)- Chất lượng nước – Xác định các ion Florua, Clorua, Nitrit, Orthophotphat, Bromua, Nitrat và Sunfat hòa tan bằng sắc ký lỏng ion.
– TCVN 6494-1:2011 (ISO 10304-1:2007) Chất lượng nước – Xác định các anion hòa tan bằng phương pháp sắc kí lỏng ion – Phần 1: Xác định bromua, clorua, florua, nitrat, nitrit, phosphat và sunphat hòa tan.
– sMeWW 4500-F-.B&D:2012.
8Xyanua (CN-)
– TCVN 7723:2007 (ISO 14403:2003) Chất lượng nước – xác định xyanua tổng số và xyanua tự do bằng phân tích dòng chảy liên tục.
– sMEwW 4500CN- C&E:2012.
9Asen (As)
– TCVN 6626:2000 (ISO 11969:1996) – Chất lượng nước – Xác định asen. Phương pháp đo hấp thụ nguyên tử (kỹ thuật hydrua).
– sMewW 3114.B: 2012.
– SMEWW 3120.B: 2012.
10Cadimi (Cd)– TCVN 6197:2008 Chất lượng nước. Xác định cadimi bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử.
-SMeWW3113.B:2012.
– SMEWW 3120.B: 2012.
11Chì (Pb)
– TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
– SmEWW 3113.B: 2012.
– SMEWW 3120.B: 2012.
12Crom VI (Cr6+)
– TCVN 6658:2000 (ISO 11083:1994) – Chất lượng nước – Xác định Crom VI – Phương pháp đo phổ dùng 1,5-Diphenylcacbazid.
– sMeWW 3500-Cr.B: 2012.
13Tổng Crom– TCVN 6222:2008 Chất lượng nước. Xác định crom. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử
– SMEWW 3111.B: 2012.
– SMEWW 3120.B: 2012.
14Đồng (Cu)
– TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
-EpA 6010.B.
– SMEWW 3111.B: 2012.
– SMEWW 3120.B: 2012.
15
Kẽm (Zn)
– TCVN 6193:1996 (ISO 8288:1986) – Chất lượng nước – Xác định coban, niken, đồng, kẽm, cadimi và chì. Phương pháp trắc phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
– EPA 6010.B;
– SMEWW 3111.B: 2012.
– SMEWW 3120.B: 2012.
16Mangan (Mn)– TCVN 6002:1995 (ISO 6333:1986) – Chất lượng nước – Xác định mangan – Phương pháp trắc quang dùng fomaldoxim.
– SmEwW 3111 .B: 2012.
17Sắt (Fe)
– TCVN 6177:1996 (ISO 6332:1988) – Chất lượng nước – Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10 – phenantrolin.
– sMeWW 3111 .B: 2012.
– SMEWW 3500-Fe.B: 2012.
18Thủy ngân (Hg)
– TCVN 7877:2008 (ISO 5666:1999) – Chất lượng nước – Xác định thủy ngân.
– TCVN 7724:2007 (ISO 17852:2006) – Chất lượng nước – Xác định thủy ngân – Phương pháp dùng phổ huỳnh quang nguyên tử.
– sMewW 3112.B: 2012.
19DDTs
– TCVN 9241:2012 – Chất lượng nước – Xác định thuốc trừ sâu clo hữu cơ, polyclobiphenyl và clorobenzen – Phương pháp sắc ký khí sau khi chiết lỏng-lỏng.
– EPA 8081 .B~
– EPA8270.D.
20Dieldrin
21BHC
22Aldrin
23Heptachlor & Heptachlorepoxide
24Tổng Phenol
– TCVN 6216:1996 (ISO 6439:1990) – Chất lượng nước – Xác định chỉ số phenol. Phương pháp trắc phổ dùng 4-aminoantipyrin sau khi chưng cất.
– TCVN 7874:2008 – Nước – Xác định phenol và dẫn xuất của phenol – Phương pháp sắc ký khí chiết lỏng-lỏng.
25Tổng dầu, mỡ khoáng– TCVN 7875:2008 Nước – Xác định dầu và mỡ
– Phương pháp chiếu hồng ngoại.
– SMEwW 5520.B:2012.
– SMEWW 5520.C:2012.
26Coliform
– TCVN 6187-2:1996 (ISO 9308-2:1990(E)) Chất lượng nước – Phát hiện và đếm vi khuẩn coliform, vi khuẩn coliform chịu nhiệt và escherichia coli giả định. Phần 2: Phương pháp nhiều ống (số có xác suất cao nhất).- SMEwW 9221.B:2012.

Email us

0919984839