Noi dung ve viec lap ho so ve sinh an toan lao dong
Nội dung về việc lập hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Nội dung về việc lập hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

1. Vì sao cần lập hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

Để bảo vệ sức khỏe cho công nhân viên, nâng cao năng suất lao động, chủ doanh nghiệp cần phải quan tâm và đảm bảo an toàn cho người lao động. Chính vì thế, việc thực hiện đăng ký hồ sơ vệ sinh an toàn lao động là nhu cầu tất yếu của doanh nghiệp khi bắt đầu hoạt động kinh doanh.

2. Đối tượng thực hiện hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

 • Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng… có quản lý và sử dụng lực lượng lao động.
 • Các cơ sở đang trong quá trình xây dựng và đang hoạt động mà chưa đăng ký hồ sơ an toàn lao động.

Noi dung ve viec lap ho so ve sinh an toan lao dong

3. Các bước thực hiện hồ sơ vệ sinh an toàn lao động

 • Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ sở.
 • Xác định hiện trạng, quy mô sản xuất và quy trình công nghệ.
 • Đánh giá chất lượng vệ sinh môi trường xung quanh khu dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án.
 • Vệ sinh tại môi trường lao động, các yếu tố nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại cơ sở. Các biện pháp xử lý yếu tố nguy hại hiện có.
 • Lấy mẫu nước thải, mẫu khí xung quanh và tại ống khói, mẫu đất, mẫu nước ngầm.
 • Thống kê vệ sinh môi trường lao động, lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.
 • Thống kê máy móc, trang thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
 • Thiết bị đảm bảo an toàn vệ sinh lao động.
 • Hiện trạng các công trình, các thiết bị xử lý chất thải.
 • Các tổ chức y tế hoạt động tại khu dự án.
 • Trình nộp hồ sơ lên cơ quan chức năng phê duyệt.

4. Hoàn thiện hồ sơ vệ sinh lao động

Theo quy định tại NĐ 39/2016/NĐ-CP, đơn vị lao động lập hồ sơ vệ sinh lao động. Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường chỉ có thể tư vấn cho cơ sở lao động (Doanh nghiệp) về việc Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Việc lập báo cáo này phải do chính Doanh nghiệp thực hiện. Việc trình bày kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động và nội dung hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đúng các nội dung chuyên môn, rõ ràng, cụ thể, chi tiết giúp các Doanh nghiệp sử dụng lao động nắm bắt dễ dàng, đầy đủ các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động của Doanh nghiệp từ đó triển khai các biện pháp cải thiện hoặc khắc phục nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe người lao động.

 

Email us

Zalo

0918945839