Noi dung bao cao cong tac bao ve moi truong cua cac co quan co tham quyen
Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền

Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các cơ quan có thẩm quyền

Tại Điều 3 Thông tư 19/2016/TT-BTNMT về báo cáo công tác bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thì nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định cụ thể như sau:

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải thể hiện được các hiện trạng, diễn biến các thành phần môi trường và các vấn đề môi trường như nội dung bắt buộc đã nêu ở phần trên để thể hiện được các nội dung cơ bản về thực trạng môi trường nơi thực hiện báo cáo.

Các nội dung cần thể hiện trong hiện trạng môi trường cần báo cáo

Nội dung cần phải thể hiện được hiện trạng và diễn biến các thành phần môi trường trong báo cáo. Các thành phần này cần được quy định chi tiết và ghi diễn biến qua từng thời gian. Đồng thời báo cáo phải thể hiện rõ được khu vực môi trường tại địa phương thực hiện báo cáo bị ô nhiễm, suy thoái như thế nào, chỉ ra các nguồn gây ô nhiễm, tác động xấu lên môi trường gây nên các hậu quả ô nhiễm đó để có cơ sở tìm giải pháp khắc phục. Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện báo cáo phải nắm bắt và trình bày trong báo cáo được các cơ sở có nguồn thải lớn, nguồn chất thải ra sao; cần nắm bắt được cụ thể cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, thực trạng đã xử lý hành vi vi phạm hay chưa; tình hình phát sinh chất thải; các vấn đề môi trường chính mà Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận thấy cần phải giải

Noi dung bao cao cong tac bao ve moi truong cua cac co quan co tham quyen

Nội dung báo cáo bảo vệ môi trường còn phải có nội dung về tình hình và kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường đã được thực hiện qua kỳ báo cáo.

Về công tác quản lý bảo vệ môi trường được thực hiện tổ chức bộ máy quản lý nhà nước và nguồn lực bảo vệ môi trường. Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần trình bày cụ thể hoạt động xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, cải thiện những điểm thiếu sót và chưa thực hiện được đối với các quy định của pháp luật.

Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có trách nhiệm báo cáo các nội dung về việc tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước và hoạt động bảo vệ môi trường dưới sự chỉ đạo và triển khai các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường vào thực tế.

Sau khi đã báo cáo các tình hình bảo vệ môi trường ở địa phương do mình quản lý thì Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải đề ra được các phương hướng và giải pháp bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả và định hướng cho năm tới để nhằm đạt được các mục tiêu bảo vệ môi trường.

Uỷ ban nhân dân các cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, kiến nghị các phương án giải quyết các hậu quả của các hành vi vi phạm môi trường.

Email us

Zalo

0918945839