Nhung yeu to quan trong thuoc he thong quan trac moi truong
Những yếu tố quan trọng thuộc hệ thống quan trắc môi trường

Những yếu tố quan trọng thuộc hệ thống quan trắc môi trường

Hệ thống quan trắc môi trường bao gồm hai thành phần chính là phần cứng và phần mềm. Phần cứng bao gồm các loại máy móc, phục vụ quá trình đo đạc, lấy mẫu thí nghiệm. Phần mềm là hệ thống thông tin được quản lý, giúp lưu trữ dữ liệu của mỗi mẫu vật trong một thời gian dài để tiện phục vụ cho quá trình đánh giá và theo dõi.

Các tổ chức – đơn vị tham gia hệ thống quan trắc môi trường gồm

 • Tổ chức lấy mẫu, đo đạc mẫu môi trường tại hiện trường.
 • Phòng thí nghiệm, phân tích mẫu môi trường.
 • Tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường.
 • Tổ chức quản lý, xử lý số liệu và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường.
 • Hệ thống quan trắc môi trường phải được quy hoạch đồng bộ, có tính liên kết, tạo thành mạng lưới thống nhất và toàn diện.

Nhiệm vụ của hệ thống quan trắc môi trường

 • Đánh giá thực trạng môi trường nhằm đưa ra hướng cảnh báo, cải tạo và xây dựng các báo cáo diễn biến môi trường.
 • Lưu trữ thông tin để có cơ sở dữ liệu, phục vụ cho các hoạt động môi trường về sau.
 • Đánh giá hiệu quả hoạt động của các hệ thống xử lý chất thải, hỗ trợ nhà nước trong việc xử phạt các đơn vị không thực hiện đúng việc xử lý chất thải.

Nhung yeu to quan trong thuoc he thong quan trac moi truong

Hệ thống quan trắc môi trường quốc gia được cấu tạo và chức năng từng phần

 • Trung tâm đầu mạng (Cục Môi trường)
 • Lập kế hoạch xây dựng, phát triển mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia.
 • Lập kế hoạch công tác quan trắc môi trường hàng năm
 • Quản lý kinh phí quan trắc môi trường toàn quốc
 • Thu nhận, quản lý, lưu trữ dữ liệu quan trắc môi trường toàn quốc
 • Lập báo cáo hiện trạng môi trường, thông tin môi trường quốc gia
 • Hợp tác quốc tế về quan trắc môi trường
 • Trạm quan trắc và phát triển môi trường vùng
 • Thực hiện quan trắc ở vùng lãnh thổ đất liền hay biển
 • Hỗ trợ hoạt động các trạm địa phương trong vùng
 • Hỗ trợ hoạt động các sở trong vùng
 • Huấn luyện nghiệp vụ cho quan trắc viên trong vùng
 • Tổng hợp kết quả quan trắc định kỳ báo cáo về Cục môi trường
 • Lập báo cáo môi trường, thông tin môi trường vùng
 • Trạm quan trắc và phát triển môi trường địa phương
 • Tiến hành quan trắc môi trường trong phạm vi lãnh thổ địa phương
 • Định kỳ báo cáo kết quả cho trạm vùng để tập hợp báo cáo về Cục Môi trường
 • Lập báo cáo hiện trạng môi trường địa phương
 • Trạm quan trắc và phát triển môi trường chuyên đề
 • Thực hiện quan trắc một hay một số thành phần môi trường đặc biệt, ví dụ: quan trắc nền, quan trắc mưa acid, quan trắc ôn công nghiệp, quan trắc phóng xạ…
 • Phòng thử nghiệm môi trường
 • Thực hiện kiểm chuẩn thiết bị và phương pháp quan trắc môi trường.

Email us

Zalo

0918945839