Nhung dieu ban can biet ve quy dinh ve do kiem moi truong lam viec
Những điều bạn cần biết về quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Những điều bạn cần biết về quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Căn cứ pháp luật quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Thông tư 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 06 năm 2016 Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động.

Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn ,vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động.

Xây dựng kế hoạch đo kiểm môi trường làm việc

Xác định số lượng yếu tố có hại cần quan trắc, số lượng mẫu cần lấy và vị trí lấy mẫu đối với mỗi yếu tố có hại dựa vào hồ sơ vệ sinh lao động của cơ sở lao động, quy trình sản xuất kinh doanh và số lượng người lao động làm việc tại bộ phận có yếu tố có hại.

Số người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm tại cơ sở lao động.

Yếu tố vi sinh vật, dị nguyên, yếu tố gây dị ứng, ung thư và các yếu tố có hại khác có khả năng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động mà chưa được xác định trong Hồ sơ vệ sinh lao động.

Nguyên tắc thực hiện đo kiểm môi trường làm việc

Thực hiện đo kiểm đầy đủ yếu tố có hại được liệt kê trong Hồ sơ vệ sinh lao động do cơ sở lao động lập.

Đối với nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, khi đo kiểm môi trường làm việc phải thực hiện đánh giá gánh nặng làm việc và một số chỉ tiêu tâm sinh lý làm việc Ec-gô-nô-my quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

Đo kiểm môi trường làm việc thực hiện theo đúng kế hoạch đã lập giữa cơ sở làm việc và tổ chức đủ điều kiện thực hiện đo kiểm môi trường làm việc.

Những quy định trong quá trình đo kiểm môi trường làm việc

Đo kiểm môi trường làm việc phải được thực hiện trong thời gian cơ sở lao động đang tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh;

Lấy mẫu theo phương pháp lấy mẫu cá nhân và vị trí lấy mẫu được đặt tại vùng có khả năng ảnh hưởng đến người lao động;

Đối với đo kiểm môi trường làm việc bằng phương pháp phát hiện nhanh khi kết quả có nghi ngờ, tổ chức đo kiểm môi trường làm việc lấy mẫu, phân tích bằng phương pháp phù hợp tại phòng xét nghiệm đủ tiêu chuẩn.

Đảm bảo máy móc, thiết bị phục vụ đo kiểm môi trường làm việc được hiệu chỉnh, hiệu chuẩn theo đúng quy định của pháp luật trước khi thực hiện đo kiểm môi trường làm việc.

Thực hiện đúng và đầy đủ quy trình đo kiểm môi trường làm việc đã cam kết.

Thông báo trung thực kết quả đo kiểm môi trường làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp kết quả đo kiểm môi trường làm việc không bảo đảm, cơ sở lao động thực hiện như sau:

+ Triển khai biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm thiểu yếu tố có hại và phòng chống bệnh nghề nghiệp;

+ Tổ chức khám sức khỏe phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và bệnh liên quan đến nghề nghiệp cho người lao động ở các vị trí có môi trường lao động không đảm bảo;

+ Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Email us

Zalo

0918945839