Mot so quy dinh quan trong khi quan trac nuoc thai cong nghiep
Một số quy định quan trọng khi quan trắc nước thải công nghiệp

Một số quy định quan trọng khi quan trắc nước thải công nghiệp

Quá trình công nghiệp hóa đã và đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam trong hai thập kỷ qua đòi hỏi các cơ quan quản lý môi trường từ trung ương đến địa phương phải có các hành động quản lý thích hợp để giải quyết những vấn đề ô nhiễm môi trường. Trong đó, quan trắc nước thải công nghiệp từ các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm cung cấp các thông tin quan trọng cho các cơ quan quản lý môi trường ra quyết định và có các hành động quản lý thích hợp.

Những quy định về quan trắc nước thải công nghiệp

Căn cứ nghị định 40/2019/NĐ-CP có quy định một số điều của công tác quan trắc môi trường gồm:

  • Các đối tượng nằm trong phạm vi lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải công nghiệp tự động gồm thiết bị quan trắc, thiết bị lấy mẫu, lắp đặt camera theo dõi để truyền số liệu về Sở TNMT quản lý.
  • Camera giám sát phải được hiệu chỉnh, thử nghiệm, kiểm định theo đúng quy định pháp luật của Khoa học và công nghệ theo đúng tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng.
  • Phải lắp đặt hệ thống quan trắc trước khi đưa dự án đi vào hoạt động
  • Thông số quan trắc nước thải công nghiệp của một số ngành
  • Để công tác quan trắc nước thải công nghiệp đạt hiệu quả cao cần phân loại và xác định từng chỉ tiêu cụ thể trong từng ngành nghề/lĩnh vực cụ thể.

Mot so quy dinh quan trong khi quan trac nuoc thai cong nghiep

Phân tích nước thải công nghiệp ngành may mặc, dệt nhuộm

Đối với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 13-MT:2015/BTNMT của nước thải dệt nhuộm gồm các thông số nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5, COD, TSS, Xyanua, Clo dư, Cr và chất hoạt động bề mặt.

Phân tích nước thải công nghiệp ngành giấy và bột giấy

Đối với nước thải này thì áp dụng QCVN 12:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy gồm 8 thông số đặc trưng: nhiệt độ, pH, độ màu, BOD5, COD, TSS, Halogen hữu cơ dễ bị hấp thụ (AOX) và Dioxin.

Phân tích nước thải công nghiệp ngành sản xuất thép

Nước thải này áp dụng theo QCVN 52:2017/BTNMT về nước thải công nghiệp gồm 24 thông số đặc trưng như nhiệt độ, độ màu, pH, BOD5, COD, TSS, tổng Xyanua, tổng phenol, tổng dầu mỡ khoáng, Amoni, tổng Nito, tổng Photpho, S2-, F-, Hg, Cr6+, Cr, Pb, Cd, Cu, Zn, Ni, Mn và Fe.

Hiện QCVN 40:2021/BTNMT chưa có hiệu lực, tuy nhiên để tham khảo quý khách tải FILE 

Email us

Zalo

0918945839