Mau bao cao to chuc du dieu kien quan trac moi truong lao dong
Mẫu báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Mẫu báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————–

Đơn vị chủ quản

Đơn vị báo cáo……

Số: …../BC……

…, ngày… tháng… năm…

Báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động

Kính gửi: Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế)

Ngày … tháng … năm … Sở Y tế đã tiến hành công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động cho:

  1. Tên tổ chức: ….(GHI CHỮ IN ĐẬM) …
  2. Người đại diện: ….Chức vụ: …
  3. Địa chỉ: …
  4. Số điện thoại:…. Số Fax: …

Địa chỉ E_mail: …Web-site: …

  1. Người chịu trách nhiệm về chuyên môn: ……

Chức vụ: ….Số điện thoại: …

  1. Lĩnh vực được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động:

6.1. Yếu tố vi khí hậu:

– Nhiệt độ:
– Độ ẩm:
– Tốc độ gió:
– Bức xạ nhiệt:

6.2. Yếu tố vật lý:

– Ánh sáng:
– Tiếng ồn theo dải tần
– Rung chuyển theo dải tần
– Vận tốc rung đứng hoặc ngang
– Phóng xạ
– Điện từ trường tần số công nghiệp
– Điện từ trường tần số cao
– Bức xạ tử ngoại

– Các yếu tố vật lý khác (ghi rõ) ……………

6.3 Yếu tố bụi các loại:

– Bụi toàn phần:
– Bụi hô hấp:
– Bụi thông thường:
– Bụi silic: □ phân tích hàm lượng silic tự do
– Bụi amiăng:
– Bụi kim loại (chì, mangan, cadimi,… đề nghị ghi rõ)
– Bụi than:
– Bụi talc:
– Bụi bông:

– Các loại bụi khác (ghi rõ) ……………

6.4. Yếu tố hơi khí độc (Liệt kê ghi rõ theo các yếu tố có giới hạn cho phép theo quy chuẩn vệ sinh lao động) như:

– Thủy ngân:
– Asen:
– Oxit cac bon:
– Benzen và các hợp chất (Toluene, Xylene):
– TNT:
– Nicotin:
– Hóa chất trừ sâu:

– Các hóa chất khác (Ghi rõ) …………

6.5. Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my

Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý:
Đánh giá ec-gô-nô-my:

6.6. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp

– Yếu tố vi sinh vật
– Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm
– Dung môi
– Yếu tố gây ung thư

6.7. Các yếu tố khác (Liệt kê rõ)

………

Nơi nhận:

– Như Kính gửi

– Lưu: VT

điều kiện quan trắc môi trường lao động
điều kiện quan trắc môi trường lao động

Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo cáo quan trắc môi trường

Người soạn thảo báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố phải đảm bảo đầy đủ về nội dung và hình thức cho văn bản nhằm thể hiện một báo cáo chính xác và có hiệu lực.

Theo đó về hình thức báo cáo, người soạn thảo cần đáp ứng về các lưu ý soạn thảo sau:

Góc trái trên cùng của văn bản: Ghi tên của đơn vị chủ quản và đơn vị thực hiện báo cáo;

Góc phải trên cùng của văn bản: Là vị trí đặt quốc hiệu và tiêu ngữ; quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” phải được viết in hoa, bôi đậm; tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” viết in thường, bôi đậm.

Phía dưới quốc hiệu tiêu ngữ là ngày tháng năm thực hiện báo cáo, cần ghi chính xác thời gian này

Chính giữa văn bản là tên báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố;

Phần kính gửi là phần quan trọng của báo cáo: báo cáo cần có chủ thể gửi và chủ thể nhận, ở phần này ghi rõ Bộ y tế (Cục quản lý môi trường y tế)

Về nội dung báo cáo: người soạn thảo báo cáo cần trình bày đầy đủ các nội dung báo cáo, bao gồm thông tin của tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố, thông tin của người đại diện và người chịu trách nhiệm chuyên môn, lĩnh vực được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động…

Người báo cáo sẽ nộp báo cáo cùng với toàn bộ hồ sơ liên quan đến Bộ y tế.

Cuối báo cáo tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố phải có chữ ký và xác nhận, đóng dấu của lãnh đạo sở y tế nhằm xác nhận việc báo cáo là đúng thẩm quyền và nội dung báo cáo đã được xác nhận là chính xác.

Email us

Zalo

0918945839