Mau bao cao quan trac moi truong dinh ky moi nhat
Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ mới nhất

Mẫu báo cáo quan trắc môi trường định kỳ mới nhất

  1. Quan trắc môi trường định kỳ

Quan trắc môi trường định kỳ được thực hiện định kỳ và tổng hợp báo cáo vào cuối năm theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị Định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13/05/2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020, cụ thể quy định tại:

Điều 37. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường (Báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ)

1. Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trừ đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, có trách nhiệm sau:

a) Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra;

c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo lần đầu được gửi trước ngày 31 tháng 01 năm 2021.

d) Gửi báo cáo tới các cơ quan như sau:

– Cơ quan đã phê duyệt, xác nhận báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ về môi trường tương đương của dự án, cơ sở;

– Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

2. Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp thực hiện chế độ báo cáo theo quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp.

THAM KHẢO: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO TT25

2. Báo cáo chất thải nguy hại gộp chung vào báo cáo Quan trắc môi trường định kỳ tên gọi là là báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Theo Nghị định 40/2019/NĐ-CP có các điều khoản mới quy định chi tiết về việc quản lý và chuyển giao chất thải rắn cần chú ý như sau:

Các cơ sở sản xuất kinh doanh có phát sinh chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp thông thường, nguy hại phải ký hợp đồng chuyển giao với đơn vị có chức năng và ký biên bản bàn giao chất thải mỗi lần chuyển giao (trước đây chỉ áp dụng với chất thải nguy hại):

+ Chất thải rắn sinh hoạt: Khoản 6, Điều 3 của Nghị định (trang 39)

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Khoản 13, Điều 3 của Nghị định (trang 43)

+ Mẫu biên bản bàn giao CTRSH, CTRCNTT: Phụ lục IV, Mục III Phụ lục của Nghị định (Trang 39 Phụ lục)

Các Biên bản bàn giao này sẽ được tổng hợp kẹp vào cuốn Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cuối năm.

Quý khách hàng không phát sinh rác thải công nghiệp có thể bỏ qua các quy định về rác thải công nghiệp.

Đối với rác thải sinh hoạt quý khách liên hệ bên thu gom làm biên bản giao nhận mỗi lần chuyển giao hoặc lập sổ theo tháng để đảm bảo đúng quy định.

Về chất thải nguy hại: khi lượng chất thải phát sinh ít mà không đảm bảo chuyển giao tần suất 06 tháng/lần (quy định tại Thông tư 36/2015/TT-BTNMT) thì vẫn phải làm Báo cáo lưu trữ chất thải nguy hại nay là Báo cáo công tác bảo vệ môi trường nộp cho Sở Tài nguyên môi trường

Vi sao lap bao cao hoan thanh cong trinh bao ve moi truong?

 

Email us

Zalo

0919984839