Cach lap giay xac nhan hoan thanh cac cong trinh bao ve moi truong
Cách lập giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Cách lập giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường

Xác nhận hoàn thành công trình, biện pháp bảo vệ môi trường là quá trình nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường.

 1. Đối tượng thực hiện

Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

 1. Căn cứ pháp lý

 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Căn cứ pháp lý: Nghị định 40:2019/NĐ-CP, Thông tư 25:2019/TT-BTNMT.

 1. Điều kiện xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

 Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Cơ sở phải đảm bảo các công trình bảo vệ môi trường (hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải rắn, kho lưu giữ chất thải sinh hoạt, kho lưu giữ chất thải nguy hại, hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, hệ thống thoát nước mưa phải tách rời hệ thống thoát nước thải, nghiệm thu về PCCC, văn bản kế hoạch/ứng phó sự cố về hóa chất)  sau:

Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.

Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

Cach lap giay xac nhan hoan thanh cac cong trinh bao ve moi truong

 1. Hồ sơ cần thiết

Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường.

 • Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt
 • Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường
 • Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất.
 1. Cơ quan tiếp nhận, thẩm định

Cơ quan thẩm định Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản là cơ quan trực tiếp thẩm định báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường. 

 • Phòng Tài nguyên và môi trường
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ban quản lý Khu công nghiệp
 • Ban quản lý Khu kinh tế
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Các bộ khác.

Email us

Zalo

0918945839