Cac yeu cau chung ve nang luc phong thi nghiem phan tich moi truong
Các yêu cầu chung về năng lực phòng thí nghiệm phân tích môi trường

Các yêu cầu chung về năng lực phòng thí nghiệm phân tích môi trường

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là quá trình theo dõi thường xuyên hệ thống chất lượng môi trường , các yếu tố tác động lên môi trường với các trọng tâm trọng điểm hợp lý theo một kế hoạch lập sẵn về thời gian, không gian, phương pháp và quy trình đo lường để cung cấp các thông tin cơ bản có độ tin cậy và chính xác cao và có thể đánh giá được diễn biến chất lượng môi trường.

Các yêu cầu chung về năng lực phòng thí nghiệm phân tích môi trường

  1. Để có thể đưa ra những thông tin chính xác, đáng tin cậy và duy trì hoạt động phân tích kiểm soát chất lượng thường xuyên thì phòng thí nghiệm phân tích môi trường cần đạt được các yêu cầu về năng lực quản lý và kỹ thuật theo chuẩn mực của ISO/IEC 17025:2017.

Cac yeu cau chung ve nang luc phong thi nghiem phan tich moi truong

2. Ngoài ra nghị định 127/2014/NĐ-CP cũng quy định rõ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường trong đó các điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất được quy định như sau:

Có trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đầy đủ để thực hiện việc xử lý mẫu, phân tích các thông số môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận đảm bảo chính xác và theo đúng phương pháp phân tích do bộ Tài Nguyên và Môi trường quy định;

Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.

Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị phân tích môi trường;

Có đầy đủ các phương tiện bảo hộ và an toàn lao động cho người thực hiện nhiệm vụ phân tích môi trường.

Có quy trình bảo quản, sử dụng hóa chất, các chuẩn đo, các mẫu chuẩn và xử lý, lưu mẫu phân tích theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quy định của nhà sản xuất.

Có trụ sở làm việc, đủ diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng công tác phân tích môi trường và phải đảm bảo duy trì tốt điều kiện môi trường, phòng thí nghiệm (về ánh sáng, nguồn điện, độ ẩm, nhiệt độ, vô trùng chế độ thông gió) theo yêu cầu của phép phân tích do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của nhà sản xuất;

Có các biện pháp đảm bảo vệ sinh công nghiệp, an toàn phòng cháy, chữa cháy và tuân thủ nghiêm ngặt việc thu gom, quản lý và xử lý chất thải phòng thí nghiệm theo đúng quy định của pháp luật.

3. Theo thông tư 24/2017/TT-BTNMT về việc Kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc tại hiện trường và trong phòng thí nghiệm

 

Email us

Zalo

0918945839