Cac chi tieu phan tich nuoc thai sinh hoat
Các chỉ tiêu phân tích nước thải sinh hoạt

Các chỉ tiêu phân tích nước thải sinh hoạt

>> Phân tích nước thải sinh hoạt

>> Quan trắc nước thải

Theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường thì Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT là quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra môi trường. Và quy chuẩn này được áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải sinh hoạt ra môi trường. Giá trị các thông số ô nhiễm (thành phần nước thải sinh hoạt) làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt được quy định theo bảng sau:

1 pH 5 – 9 5 – 9
2 BOD5 (200C) mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1 4
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (NO3–) (tính theo N) mg/l 30 50
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 10
10 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 6 10
11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 3 5

Có 11 thông số đặc trưng của nước thải sinh hoạt, trong đó

Cột A quy định giá trị của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cột B quy định giá trị của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Cac chi tieu phan tich nuoc thai sinh hoat

Như vậy, đặc tính của nước thải sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân phải đảm bảo các thông số ô nhiễm nằm trong ngưỡng tối đa cho phép trước khi thải ra môi trường.

Email us

Zalo

0918945839