Phân tích nước sinh hoạt

Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Quan Trắc Môi Trường Việt Nam thực hiện phân tích nước thải theo đúng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT

Theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường thì Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14:2008/BTNMT là quy chuẩn quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải trong sinh hoạt khi thải ra môi trường. Và quy chuẩn này được áp dụng đối với cơ sở công cộng, doanh trại lực lượng vũ trang, cơ sở dịch vụ, khu chung cư và khu dân cư, doanh nghiệp thải nước thải  ra môi trường. Giá trị các thông số ô nhiễm (thành phần nước thải) làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong  được quy định theo bảng sau:

TT Thông số Đơn vị Giá trị C
A B
1 pH 5 – 9 5 – 9
2 BOD5 (200C) mg/l 30 50
3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 1000
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 4.0
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (NO3) (tính theo N) mg/l 30 50
8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 20
9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 10
10 Phosphat (PO43-) (tính theo P) mg/l 6 10
11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 3.000 5.000

Có 11 thông số đặc trưng của nước thải, trong đó

   – Cột A quy định giá trị của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải trong sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

   – Cột B quy định giá trị của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải trong sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

Như vậy, đặc tính của nước thải trong sinh hoạt là nước thải ra từ các hoạt động sinh hoạt của con người như ăn uống, tắm giặt, vệ sinh cá nhân phải đảm bảo các thông số ô nhiễm nằm trong ngưỡng tối đa cho phép trước khi thải ra môi trường. Việc lấy mẫu phân tích được thực hiện khi các đối tượng lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản, lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết hoặc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án thuộc quy mô theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

QCVN là đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường  (VIMCERTS 197) theo Nghị định 127/2013 NĐ-CP, QCVN đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ lấy mẫu nước thải trong sinh hoạt và dịch vụ phân tích mẫu nước thải . Để nhận bảng báo giá các thông số đặc trưng của nước thải , hay báo giá quan trắc môi trường quý khách vui lòng liên hệ 0919 98 48 39

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0918.945.839

Email: info@qcvn.com.vn