Lập hồ sơ kế hoạch bảo vệ môi trường

QCVN tư vấn thực hiện hồ sơ pháp lý môi trường, báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, kế hoạch bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp.

  1. Hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường là gì

Việc lập Kế hoạch cho việc Bảo vệ Môi trường như một sự ràng buộc trách nhiệm giữa chủ dự án và cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo tương lai phát triển bền vững, môi trường sống luôn được đảm bảo.

2.Đối tượng thực hiện:

Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định 18/2015/NĐ-CP.

Phương án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 4 Điều này, đồng thời không thuộc Phụ lục II Nghị định này.

3.Các căn cứ lập kế hoạch:

Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và hồ sơ kế hoạch về bảo vệ môi trường;

Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch môi trường.

4.Cơ quan tiếp nhận, thẩm định:

Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền.

Ban quản lý các KCN, khu chế xuất, khu kinh tế.

kế hoạch vảo vệ môi trường
kế hoạch vảo vệ môi trường

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn